Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie porzucanych hulajnóg w miejskiej przestrzeni

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zajęcie się problemem hulajnóg porzucanych na lubelskich chodnikach tudzież niekiedy w pasach ruchu drogowego. Zjawisko to przybiera na sile, wraz z progresem zainteresowania niniejszym środkiem transportu, powodując szereg utrudnień komunikacyjnych pieszych i kierowców. Mając na uwadze brak właściwych regulacji ustawowych (użytkownik hulajnogi wciąż ma status pieszego) niezwykle ciężkie jest egzekwowanie prawa w kontekście poruszania się nimi. Myślę jednak, że możliwe jest skuteczniejsze weryfikowanie ich użytkowania w zakresie pozostawiania sprzętu na miejskich chodnikach i arteriach (zarówno od operatora jak i osób korzystających z tego środka komunikacji).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zobligowanie podległych sobie służb, do skuteczniejszej weryfikacji bałaganu powstałego na skutek bezmyślnego pozostawiania hulajnóg w przestrzeni miasta przez ich użytkowników oraz oparetaora(ów).

Interpelacja w sprawie pomocy lubelskiemu Egzotarium

Zwracam się z prośbą o pomoc wolontariuszom z lubelskiego Ezgotarium (działającym w Fundacji Epicrates) w pozyskaniu (użyczeniu) nowego lokalu z zasobów gminy Lublin. Doceniając dotychczasowy wkład lokalnego Magistratu  w pomoc i współpracę z zapleczem wolontariackim niniejszej fundacji tudzież Egzotarium, zwracam uwagę na istotne problemy, z którymi borykają się oba podmioty tj. niewielki metraż pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt, brak bazy szkoleniowej, brak miejsca do przechowywania sprzętu.

Pragnę podkreślić także z całą wyrazistością, że wolontariat niniejszej fundacji prowadzi szeroko rozwiniętą edukację tematyczną, propaguje adopcję zwierząt, podejmuje interwencję w przypadkach noszących znamiona znęcania się nad zwierzętami, a także współpracuje z organami administracji krajowej i samorządowej. Ponadto Fundacja Epicrates, jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada doświadczenie w odłowach gatunków inwazyjnych, podejmując te działania przede wszystkim na terenie Lublina.

W związku z powyższym pomoc w znalezieniu nowej siedziby dla tych wspaniałych społeczników, jest powinnością władz miasta, dzięki czemu możliwe stanie się uratowanie wielu zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Lublina.

Ponowna interpelacja w sprawie wycinki drzew przy ulicy Lipowej

Przed kilkoma miesiącami skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w sprawie odstąpienia od planowanej wycinki drzew przy ulicy Lipowej, dziś wobec licznych głosów społecznych (mieszkańców, środowiska obrony zieleni), czynię to ponownie.

Według posiadanych przeze mnie informacji, Urząd Miasta dysponuje inną alternatywną propozycją wykonania przebudowy niniejszej  arterii, która zakłada zachowanie znajdującej się tam zieleni, w tym drzew.

W związku z powyższym, chciałbym potwierdzić istnienie tej koncepcji, zaś w przypadku odpowiedzi pozytywnej, uzyskać do niej dostęp i zapytać o powody jej nieuwzględnienia.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o ponowne pochylenie się nad kwestią wycinki drzew rosnących wzdłuż ulicy Lipowej i weryfikację decyzji o ich wycięciu.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie zmniejszenia opłat dla restauratorów za ogródki gastronomiczne

W ubiegły piątek uczestniczyłem w spotkaniu z lubelskimi restauratorami, na którym przedsiębiorcy wyartykulowali swoją prośbę o zmniejszenie przez Urząd Miasta wysokości opłat z tytułu wystawianych przez nich ogródków gastronomicznych. Popierając ten postulat, zadeklarowałem, że skieruję w przedmiotowej sprawie pismo do Pana Prezydenta. W ślad za tym spotkaniem, otrzymaliśmy informację z lubelskich mediów potwierdzoną również na stronie ratusza o zamiarze obniżenia tych stawek o 50 %.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy decyzja ta jest obowiązująca (jeśli nie, dlaczego i kiedy zostanie wprowadzona)?

Czy Urząd Miasta Lublin rozważa inne działania pomocowe dla lubelskich restauratorów  (tj. dalsze obniżenie stawek wzorem innych licznych ośrodków w Polsce, zwiększenie powierzchni użytkowe za symboliczną opłatą, prolongatę opłat w czasie?).

Popierając postulaty lubelskich restauratorów, chciałbym podkreślić szczególnie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się na skutek pandemii, a także konsekwencje, jakie spadły na nich wyniku nieprzemyślanych rządowych decyzji administracyjnych. Jednocześnie proszę o szczegółowe przeanalizowanie pozytywnych rozwiązań skierowanych do tej branży w innych ośrodkach Polski, a w ramach możliwości, zastosowanie ich w Lublinie.

   

Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci w miesiącu maju

W związku  ze skierowaną do mnie prośbą od organizatorów Lubelskiej Giełdy Staroci w sprawie zorganozowania najbliższej giełdy w dniu 31 maja, zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy Urząd Miasta (Zarząd Dróg i Mostów) wyda(dzą) organizatorom stosowne zezwolenia na przeprowadzenie giełdy w przedstawionym powyżej terminie?

Jakie środki zabezpieczające (przy ewentualnej pozytywnej decyzji) powinni przygotować organizatorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzedawcom i gościom giełdy? Odmrażanie gospodarki (otwarcie targów, galerii handlowych etc.) w mojej ocenii powinno stać się punktem wyjścia do rozważenia wydania pozytywnej decyzji w tej sprawie.

Jednocześnie osobiście uważam, że przy jasnym określeniu zasad zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia wszelkich środków ostrożności, można umożliwić przeprowadzenie niniejszego przedsięwzięcia. Nadmieniam ponadto, że według posiadanych przeze mnie informacji, analogiczne giełdy odbyły się już w kwietniu w kilku innych miastach Polski.