Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie docelowej siedziby dla Banku Żywności

W związku z docierającymi do mnie informacjami o konieczności opuszczenia przez Bank Żywności dotychczasowej siedziby, uprzejmie proszę o zajęcie się przedmiotową sprawą i rozwiązanie niniejszego problemu poprzez wyszukanie alternatywnej lokalizacji dla tej zasłużonej i wpisanej w miejski krwiobieg organizacji.

Rozumiejąc zaistniałą sytuację, proszę o przeanalizowanie kilku alternatywnych lokalizacji jako docelowej siedziby Banku Żywności i przeprowadzenie konsultacji w tej kwestii z kierującą placówką Panią Marzeną Pieńkosz Sapiehą.

Bank Żywności, obchodzący w tym roku 20-lecie swojego istnienia, przez cały ten czas działa w sferze pomocy najuboższym, przez co bezdyskusyjnie stanowi jedną z najważniejszych placówek pomocowych Lublina i regionu.

Bez wątpienia zatem powinnością władz Naszego Miasta jest troska o  przyszłość tej organizacji i zapewnienie jej właściwego poziomu funkcjonowania na rzecz osób potrzebujących.

Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.

Interpelacja w sprawie ograniczeń połączeń komunikacyjnych lokalnego taboru

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina oraz informacjami medialnymi dotyczącymi zamiarów stałego zmniejszenia liczby połączeń miejskiego taboru autobusowego i trolejbusowego, proszę o niezwłoczne zorganizowanie spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie dla radnych z Zarządem Transportu Miejskiego. Zaistniała sytuacja i niespójność w przepływie informacji dotyczących czasu i intensywności połączeń komunikacji zbiorowej, powoduje konieczność przeprowadzenia szczegółowych konsultacji i opracowanie rozwiązań minimalizujących skutki redukcji połączeń o 15%.

W mojej ocenie przedmiotowe kwestie należy niezwłocznie omówić na specjalnie do tego zwołanej Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji  Budżetowo-Ekonomicznej (z powiadomieniem skierowanym również do radnych niebędących ich członkami), w celu kompleksowego rozwiązania niniejszego problemu.

Interpelacja w sprawie zamiaru wycinki drzew na ulicy Lipowej

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina w sprawie planowanej przez Urząd Miasta Lublin wycinki drzew na ulicy Lipowej, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaką liczbę drzew rosnących przy niniejszej arterii komunikacyjnej zamierza wyciąć Urząd Miasta Lublin?

Czy działania te zostały szczegółowo  skonsultowane z właściwą radą dzielnicy (Śródmieście) tudzież mieszkańcami ulicy Lipowej i arterii do niej przylegających?

Jaki cel przyświeca tym działaniom i czy Ratusz rozważa zaniechanie niniejszych planów lub inne alternatywne rozwiązania minimalizujące skutki likwidacji drzew?

Uczestnicząc w dyskusji na temat przebudowy Alei Racławickich bardzo często marginalizujemy towarzyszący jej wątek remontu ulicy Lipowej i koncepcji likwidacji znajdujących się tam drzew. Tymczasem właśnie ten aspekt stanowi jeden z kluczowych punktów zapalnych koncepcji ujętej w tegorocznych planach budżetowych jako zadanie priorytetowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Interpelacja w sprawie umieszczenia bezpłatnych tablic informacyjnych w dzielnicach Lublina

W związku ze skierowaną do mnie prośbą od mieszkańców Lublina, dotyczącą montażu bezpłatnych tablic informacyjnych w lubelskich dzielnicach, proszę o zdiagnozowanie niniejszego tematu i zajęcie się przedmiotową kwestią. Bezpłatne nośniki informacyjne, istniejące już w niektórych częściach Miasta, zwiększają skuteczność przepływu komunikatów, docierając do tysięcy odbiorców. Kompleksowe uregulowanie tej kwestii umożliwi Urzędowi Miasta Lublin, a także jednostkom pomocniczym samorządu (radom dzielnic) rozszerzenie partycypacji społecznej w zakresie informowania o swoich projektach i charakterze działań.

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Zana

W związku z przedstawionym mi problemem dysfunkcyjnego chodnika usytuowanego u zbiegu alei Kraśnickiej i ulicy Zana, proszę o podjęcie działań w celu wykonania niezbędnych napraw. W obecnej chwili niniejszy trakt pieszy nie nadaje się do użytkowania, a odstające płytki chodnikowe narażają przechodniów na poważne urazy i uszczerbki zdrowotne.

Niezależnie od konieczności przeprowadzenia kompleksowej wymiany chodnika, co mam nadzieję stanie się w przyszłym roku budżetowym, zasadnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szybkich prac naprawczych i dostosowanie go do potrzeb komunikacyjnych pieszych.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.