Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie prac naprawczych w SP nr 6

W związku ze skierowanym do mnie pismem od Dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych w niniejszej placówce, zwracam się z prośbą o zabezpiecznie kwoty 50 tysięcy złotych na następujące cele:

-remont ścian klatek schodowych związany z wymianą boazerii niespełniającej wymogów przeciwpożarowych- koszt 30 tysięcy złotych,

- remont parkietów w salach lekcyjnych- koszt 20 tysięcy złotych.

Wielokrotnie w swoich interpelacjachsygnalizowałem potrzebę przeprowadzenia w popularnej „Szóstce” szeregu działań naprawczych tj. termomodernizacja, wymiana klimatyzacji czy kompleksowy remont korytarzy oraz sal lekcyjnych, co rozwiązałoby szereg kluczowych bolączek tej zasłużonej i zajmującej na edukacyjnej mapie Lublina czołowe miejsce, placówki oświatowej.

Mam nadzieję, że niniejsze pismo, spotka się z pozytywnym odbiorem i doprowadzi do finalnie korzystnych rozwiązań dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 6.   

Interpelacja w sprawie grzebowiska dla zwierząt

Od blisko 10 lat dopominam się o utworzenie w Lublinie grzebowiska dla zwierząt, mając nadzieję na skuteczne i ostateczne rozwiązanie tej kwestii. Stworzenie miejsca pochówku naszych Braci Mniejszych, to jedna z tych spraw, których od wielu lat nie potrafimy skutecznie sfinalizować, pozostając jednym z nielicznych (jeśli nie jedynym) ośrodków wojewódzkich w Polsce, nieposiadających regulacji w tej kwestii.

Wiedząc o życzliwości i werbanym wsparciu Pana Prezydenta dla mojego pomysłu, przy jednoczesnym braku konkretnych efektów działań, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie realizacyjnym jest obecnie to zadanie?,

2. Kiedy Urząd Miasta Lublin planuje utworzyć grzebowisko dla zwierząt?,

3. Czy w projekcie studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego przedstawiona została jego ostateczna i docelowa lokalizacja?,

4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wpłynęły do Urzędu Miasta zapytania od osób lub podmiotów gospodarczych, dotyczące przedmiotowej kwestii i chęci prowadzenia grzebowiska?

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte przeze mnie w treści nieniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym w użytkowaniu pojemników do segregacji odpadów

W związku z obowiązującym nowym systemem segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia na pojemnikach dodatkowych oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym. W mojej ocenie włąściwym kierunkiem działań, byłoby umieszczanie na nich wypukłych naklejek w alfabecie Braille a, co z powodzeniem stosuje wiele miast w Polsce (między innymi Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków i Poznań).

Według posiadanych przeze mnie informacji zadania te realizowane są również w ramach bezpłatnego programu „Segreguję- nie widzę przeszkód” wspieranego przez Polski  Związek Niewidomych i Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych.

Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią i rozwiązanie niniejszego problemu.

Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci na nowych zasadach

W związku z planami reorganizacji giełdy staroci, począwszy od ostatniej niedzieli stycznia br., zwracam się z prośbą o pomoc organizatorom w rozwiązaniu problemów towarzyszących temu zdarzeniu. Nowa lokalizacja zaproponowana przez Ratusz wzbudza szereg uwag i kontrowersji wystawców, co spotyka się z wyrazem ich niezadowolenia. Osobiście, będąc zwolenikiem dotychczasowego umiejscowienia giełdy na obszarze Starego Miasta, nie podzielam stanowiska Urzędu Miasta w sprawie zmiany lokalizacji i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostanie ono zweryfikowane. Z uwagi jednak na fakt, że najbliższe spotkanie wystawców odbędzie się za niespełna dwa tygodnie, proszę o udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niniejszej imprezy poprzez:

- zabezpieczenie Placu Zamkowego w przeddzień imprezy, w oparciu o uwagi i wskazania organizatorów giełdy staroci,

- umiejscowienie znaków drogowych informujących o zmianach ruchu na czas giełdy i zwolnienie organizatorów z kosztów ich zakupu oraz ustawienia,

- zabezpieczenie imprezy pod kątem bezpieczeństwa wystawców i kupujących.

Z uwagi na zbliżający się termin styczniowej giełdy staroci, proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.

Interpelacja w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w lubelskich placókach przedszkolnych i szkolnych

W związku ze skierowanymi do mnie pismami i towarzyszącymi im spotkaniami dotyczącymi konieczności podwyżki płac pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w lubelskich placówkach oświatowych, zwracam się do Pana Prezydenta o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową kwestią. Obecne zasady wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, posiadajacych niekiedy kilkudziesięcioletni okres zatrudnienia, są wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie dotyczy to wyłącznie samego aspektu wysokości wynagrodzenia (skądinąd także nie do zaakceptowania), lecz również jego zestawienia z poborami osób rozpoczynających pracę. Pracownicy z wieloletnim stażem pobierają bowiem wynagrodzenie całościowe, będące pochodną sumy wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz dodatku za wieloletnią pracę, zaś osoby rozpoczynające pracę i nie posiadające prawa do dodatku za wysługę lat „na starcie”otrzymują wynagrodzenie zasadnicze wyższe od nich. W związku z powyższym zasadnym (i w mojej ocenie koniecznym) byłoby podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników z wieloletnim stażem do wysokości najniższej krajowej (225o zł brutto), do której dodatkowo doliczone zostały środki z tytułu wysługi lat i dodatków motywacyjnych.

W związku z umieszczonymi przed kilkoma miesiącami w przestrzeni publicznej informacjami o zamiarze zrealizowania tej koncepcji, uprzejmie proszę o priorytetowe rozwiązanie problemu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin środków na ten cel.