Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym w użytkowaniu pojemników do segregacji odpadów

W związku z obowiązującym nowym systemem segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia na pojemnikach dodatkowych oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym. W mojej ocenie włąściwym kierunkiem działań, byłoby umieszczanie na nich wypukłych naklejek w alfabecie Braille a, co z powodzeniem stosuje wiele miast w Polsce (między innymi Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków i Poznań).

Według posiadanych przeze mnie informacji zadania te realizowane są również w ramach bezpłatnego programu „Segreguję- nie widzę przeszkód” wspieranego przez Polski  Związek Niewidomych i Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych.

Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią i rozwiązanie niniejszego problemu.

Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci na nowych zasadach

W związku z planami reorganizacji giełdy staroci, począwszy od ostatniej niedzieli stycznia br., zwracam się z prośbą o pomoc organizatorom w rozwiązaniu problemów towarzyszących temu zdarzeniu. Nowa lokalizacja zaproponowana przez Ratusz wzbudza szereg uwag i kontrowersji wystawców, co spotyka się z wyrazem ich niezadowolenia. Osobiście, będąc zwolenikiem dotychczasowego umiejscowienia giełdy na obszarze Starego Miasta, nie podzielam stanowiska Urzędu Miasta w sprawie zmiany lokalizacji i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostanie ono zweryfikowane. Z uwagi jednak na fakt, że najbliższe spotkanie wystawców odbędzie się za niespełna dwa tygodnie, proszę o udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niniejszej imprezy poprzez:

- zabezpieczenie Placu Zamkowego w przeddzień imprezy, w oparciu o uwagi i wskazania organizatorów giełdy staroci,

- umiejscowienie znaków drogowych informujących o zmianach ruchu na czas giełdy i zwolnienie organizatorów z kosztów ich zakupu oraz ustawienia,

- zabezpieczenie imprezy pod kątem bezpieczeństwa wystawców i kupujących.

Z uwagi na zbliżający się termin styczniowej giełdy staroci, proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.

Interpelacja w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w lubelskich placókach przedszkolnych i szkolnych

W związku ze skierowanymi do mnie pismami i towarzyszącymi im spotkaniami dotyczącymi konieczności podwyżki płac pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w lubelskich placówkach oświatowych, zwracam się do Pana Prezydenta o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową kwestią. Obecne zasady wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, posiadajacych niekiedy kilkudziesięcioletni okres zatrudnienia, są wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie dotyczy to wyłącznie samego aspektu wysokości wynagrodzenia (skądinąd także nie do zaakceptowania), lecz również jego zestawienia z poborami osób rozpoczynających pracę. Pracownicy z wieloletnim stażem pobierają bowiem wynagrodzenie całościowe, będące pochodną sumy wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz dodatku za wieloletnią pracę, zaś osoby rozpoczynające pracę i nie posiadające prawa do dodatku za wysługę lat „na starcie”otrzymują wynagrodzenie zasadnicze wyższe od nich. W związku z powyższym zasadnym (i w mojej ocenie koniecznym) byłoby podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników z wieloletnim stażem do wysokości najniższej krajowej (225o zł brutto), do której dodatkowo doliczone zostały środki z tytułu wysługi lat i dodatków motywacyjnych.

W związku z umieszczonymi przed kilkoma miesiącami w przestrzeni publicznej informacjami o zamiarze zrealizowania tej koncepcji, uprzejmie proszę o priorytetowe rozwiązanie problemu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin środków na ten cel.

Interpelacja w sprawie zamknięcia stoku narciarskiego na Globusie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powodów zamknięcia stoku narciarskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w pobliżu hali Globus, od lat mającego spełniać funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Lublina. Zawarta na stronie internetowej MOSiR Lublin informacja dotycząca warunków technicznych oraz pogodowych (zbyt wysoka temperatura) uniemożliwiających odpowiednie przygotowanie obiektu do użytkowania, w mojej ocenie nie jest wystarczająco wyczerpującym uzasadnieniem.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Ile dni podczas ostatnich 3 lat otwarty był niniejszy obiekt (proszę o podanie dokładnej liczbydni w roku kalendarzowym 2016, 2017 i 2018)?

Jakie inwestycje zostały poczynione na obiekcie we wskazanych przeze mnie ramach czasowych i z jakimi nakładami finansowymi było to związane?

Jakie środki trwałe zostały zakupione w ostatnich 3 latach na potrzeby obiektu, zaś w przypadku urządzeń technicznych i maszyn proszę o wyszczególnienie kwot ich zakupu?

Co jest powodem powstania pomysłu przekształcenia zimowego stoku narciarskiego w telni tor rowerowo-biegowy i czy te koncepcje wzajemnie się wykluczają?

Czy wobec ujemnego bilansu finansowego  w ostatnich latach, podjęte zostały próby wydzierżawienia obiektu prywatnemu inwestorowi?

Uprzejmie proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie zakupu leżaków dla Przedszkola nr 15

Zwracam się z prośbą o wyposażenie Przedszkola nr 15 przy ulicy Bohaterów Monte Cassiono w leżaki niezbędne do prawidłowej opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce. Niniejsza prośba jest pochodną wniosku skierowanego do mnie przez Dyrekcję Przedszkola i wiąże się z koniecznością wymiany dotychczas użytkowanego sprzętu służącego do leżakowania maluchów.  

Z uwagi na konieczność natychmiastowego zastąpienia zdezelowanych leżaków ich nowymi odpowiednikami oraz niewielką szacunkową kwotę zakupu (około 3-4 tysięcy złotych) proszę o priorytetową realizację zadania i bezpośredni kontakt z Dyrekcją Przedszkola w celu uszczegółowienia niniejszej kwestii.