Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie mi planów Urzędu Miasta Lublin dotyczących przyszłości nieruchomości usytuowanej przy ulicy Misjonarskiej 24 i jej mieszkańców. Niniejszy temat stał się przedmiotem dyskusji podczas ostatnich komisji stałych Rady Miasta Lubli, wzbudzając szereg wątpliwości, co do właściwego kierunku działań Magistratu. Problemy, na które zwracała uwagę Lubelska Akcja Lokatorska tudzież sami mieszkańcy powinny zostać ostatecznie rozwiązane, a wszelkie zamierzenia dotyczące dalszych działań, rzetelnie przedstawione osobom zamieszkującym w budynku tudzież opinii publicznej.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie dalsze działania Urząd Miasta zamierza podjąć w sprawie niniejszej nieruchomości?

Czy w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości, mieszkańcy otrzymają lokale zastępcze o zbliżonym standardzie?

Jaki jest operat szacunkowy nieruchomości i na jakie cele ma zostać przeznaczona?

Z uwagi na dyskomfortową sytuację mieszkańców i ich obawy o własną przyszłość, proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na moje pytania.

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie kwoty 400 tys. złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) niezbędnej do przeprowadzenia kompleksowego remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego przy ulicy Plażowej. Obecny stan niniejszej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły.

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 7 jest zarządzana przez znakomitego menadżera w osobie Pana Dyrektora Mariusza Liska, dzięki którego zaangażowaniu i aktywności pozyskano środki na remont części obiektu. Niestety „nadgryziony zębem, czasu” budynek, wymaga dalszych poważnych nakładów finansowych, celem doprowadzenia go do stanu pełnej użyteczności.

Jestem przekonany, że przeprowadzenie kompleksowego remontu sali gimnastycznej stanie się bardzo istotnym krokiem w kierunku progresu jakościowego tej zasłużonej dla Lublina placówki.

Proszę o priorytetowe potraktowanie mojej prośby i realizację niniejszego zadania w przyszłym roku budżetowym.

Interpelacja w sprawie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego Lublinianka

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe wypłacenie środków pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych Klubowi Sportowemu Lublinianka zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 7 września br. Osobiście jestem zbulwersowany faktem braku realizacji przyjętej uchwały, co rzutować może na wycofanie piłkarskiej drużyny seniorów niniejszego klubu z rozgrywek, w chwili realnej walki o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Komunikaty, które docierają do mnie od właścicieli klubu dobitnie wskazują na jałowość pomocy w tej kwestii ze strony Urzędu Miasta i próbę odkładania sprawy ad Kalendas Graecas.

Brak wykonania decyzji, do której Urząd Miasta jest zobligowany uchwałą Rady Miasta, przynieść może niepowetowane straty dla sportowego wizerunku Lublina w kontekście upadku najstarszego i jednego z najbardziej zasłużonych klubów regionu.

Z uwagi na fakt postawienia przez radę nadzorczą KS Lublinianka wniosku o wycofanie drużyny piłkarskiej z tegorocznych rozgrywek, proszę o priorytetowe potraktowanie tej kwestii i natychmiastowe rozwiązanie problemu.

Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z informacjami o planowanej podwyżce rocznych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałego stanu rzeczy i podanie jego przyczyn. Planowana podwyżka, o której powiadomieni zostali mieszkańcy, sięgająca w przypadku okresu od 1 stycznia 2020 roku- około 900%, powinna stać się przedmiotem szczegółowych konsultacji społecznych i towarzyszących im informacji. Jednocześnie uważam, że w niniejszej kwestii bezwzględnie powołany powinien zostać kolejny rzeczoznawca, który powtórnie określi operat szacunkowy nieruchomości i powody tak radykalnego wzrostu wartości gruntu. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że niniejsze nieruchomości zostały wycenione w oparciu o niewłaściwą metodę, co skutkuje zawyżeniem opłat.

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o szczególnie wnikliwa i osobistą analizę tematu oraz priorytetowe odniesienie się do treści niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie poprawy komunikacji między ulicami Nałęczowską i Wojciechowską

W związku z pracami związanymi z budową ulicy Bohaterów Monte Cassino, stanowiącej bez wątpienia niezbędna i długo oczekiwaną inwestycję w Lublinie, uprzejmie proszę o podjęcie niezwłocznych działań celem unormowania chaosu komunikacyjnego na wskazanym przeze mnie obszarze. Prowadzone roboty budowlane uniemożliwiają swobodny dojazd samochodów dostawczych do punktów docelowych, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie ulokowanych tam przedsiębiorstw. Według posiadanych przeze mnie informacji, na niniejszym obszarze funkcjonuje blisko 200 podmiotów gospodarczych, borykających się z gigantycznymi problemami z tytułu swobodnego dojazdu do posesji a także instytucja publiczna- LAWP. Skutkiem tego, część przedsiębiorców wypowiada umowy właścicielom lokali, co bezpośrednio uderza w przychody lokalnego biznesu. Pragnę nadmienić również, że w dniu 04.09.br. uczestniczyłem w spotkaniu przedsiębiorców z inwestorem, który zobowiązał się do zminimalizowania uciążliwości i likwidacji wszelki barier utrudniających prawidłowy krwiobieg handlowo-komunikacyjny.

Reasumując, proszę o szczegółowe zdiagnozowanie problemu, poprzez doprowadzenie do utwardzenia nawierzchni jezdnej na ulicach Skromnej i Przyjacielskiej oraz przedstawienie przedsiębiorcom harmonogramu robót budowlanych z uwzględnieniem czasu ich trwania.