Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie problemu bezdomności i pomocy osobom nią dotkniętych w Lublinie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie działań Urzędu Miasta Lublin w zakresie walki z bezdomnością i pomocy osobom nią dotkniętych. Pochylając się nad tym problemem,  szczególnie w okresie epidemii koronawirusa, potęgującego dodatkowo problemy osób bezdomnych, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie działania pomocowe wobec osób bezdomnych są obecnie realizowane przez Urząd Miasta?

Czy Miasto Lublin realizuje własne programy w tym zakresie, a jeśli nie, czy planowane jest przygotowanie kompleksowego programu z tym związanego?

Czy prowadzone są działania pomocowe wobec osób bezdomnych w zakresie aktywizacji zawodowej, profilaktyki zdrowotnej itp.?

Jakiej wysokości środki zostały przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym w ubiegłym roku i jakie zostały zabezpieczone na rok bieżący?

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Interpelacja w sprawie działań pomocowych na rzecz lubelskich księgarń, antykwariatów i wydawnictw książkowych

W związku ze skierowanymi do mnie w ostatnich dniach prośbami od przedstawicieli branży księgarskiej, w sprawie pomocy osobom parającym się tą profesją, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w ostatnich 12 miesiącach Urząd Miasta Lublin podjął jakieś działania pomocowe w zakresie wsparcia branży księgarskiej, a jeśli tak, proszę o ich wyszczególnienie?

2. Czy prowadzone są działania promocyjno-reklamowe na należących do Miasta nośnikach informacyjnych lub w przestrzeni internetowej, pomagające przedstawicielom księgarń, wydawnictw i antykwariatów?

3. Czy dokonywane są zakupy w lubelskich księgarniach i wydawnictwach, zwłaszcza pozycji o tematyce promującej Miasto i region?

Chciałbym podkreślić w tym miejscu, że wzorem innych miast: Gdańska, Sopotu czy Krakowa, warto uruchomić program wspierania niezależnych księgarń, antykwariatów i wydawnictw, które podobnie, jak branża gastronomiczna, czy turystyczna, szczególnie mocno dotknięte zostały skutkami pandemii i towarzyszących jej obostrzeń.

Uprzejmie proszę o priorytetową odpowiedź na zadane pytania i podjęcie (dalszych) działań w zakresie pomocy przedstawicielom branży księgarskiej.

Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy 1-go Maja

W związku z docierającymi do mnie wiadomościami mailowymi, a także informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi potrzeby wprowadzenia korekt w zakresie przebudowy i adaptacji ulicy 1-go Maja, proszę o podjęcie konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Oczekiwana od lat przez mieszkańców budowa Dworca Metropolitarnego i związana z nią rewitalizacja przydworcowego obszaru, w mojej ocenie powinna jeszcze silniej uwzględnić aspekty partycypacji społecznej, tak mocno wpisane w kanony współczesnej demokracji.

Rozmowy i konsultacje dotyczące ulicy 1-go Maja, w mojej ocenie, powinny obejmować przede wszystkim: zrównanie poziomu jezdni i chodnika, korekty w zakresie miejsc parkingowych,utworzenie docelowych lokalizacji na potrzeby ogródków gastronomicznych i wydarzeń plenerowych, nasadzeń drzew i roślinności oraz dostosowanie wyposażenia ulicy do klimatu historycznego tego obszaru.

Z uwagi na wagę problemu, proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do treści niniejszej interpelacji .

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Lublina dodatkowej kwoty pieniężnej na zakup opasek życia dla seniorów

W związku z ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów uzyskaniem tzw. opasek życia, przyznawanych w ramach miejskiego programu „SOS dla Seniora”, zwracam się z prośbą o wydysponowanie w budżecie miasta Lublin dodatkowych środków na ich zakup. Już dziś wiadomo, że liczba osób aplikujących o otrzymanie niniejszych opasek ratujących życie, jest znacznie większa (ponad 600) od liczby opasek zaplanowanych do zakupu (400 sztuk). Napływające kolejne zgłoszenia w formie mailowej i telefonicznej z całą pewnością powiększą jeszcze liczbę kolejnych seniorów zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu. Z jednej strony oczywiście pokazuje to trafność opracowanego programu, z drugiej jednak wymusza konieczność rozszerzenia go o dodatkowy zakup.

W związku z powyższym, po szczegółowych konsultacjach w przedmiotowej sprawie, uzyskałem informację, że zasadnym rozwiązaniem byłoby powiększenie tej liczby do 800 sztuk, co wiąże się z zabezpieczeniem kwoty około 200 tysięcy złotych.

W sytuacji wszechobecnej pandemii, podjęcie przez Urząd Miasta działań w tym zakresie, stanowić będzie dodatkowy krok w kierunku ratowania życia osób w szczególnej grupie ryzyka.

Dziękując za dotychczasową realizację programu, proszę o priorytetowe zajęcie się treścią niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci w miesiącu grudniu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zgody na organizację giełdy staroci w dniu 20.12.br. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, sprzedawcy antyków w Lublinie, po raz kolejny, zostali pozbawieni możliwości uczestnictwa w jednodniowej imprezie, pomimo funkcjonowania podobnych giełd w innych miastach, także Województwa Lubelskiego. Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że w tym samym okresie otwarte są także targi, galerie handlowe i inne ogólnodostępne miejsca handlu, przez co zasadnym rozwiązaniem jest wydanie decyzji pozytywnej również w tym przypadku. W okresie przedświątecznym, pozbawienie wystawców możliwości zarobkowania i mieszkańców miasta uczestnictwa w tej niezwykle popularnej imprezie, jest krzywdzące dla lokalnej społeczności i szkodzi wizerunkowi Lublina.

Organizatorzy giełdy staroci zobowiązują się oczywiście do zachowania reżimu sanitarnego i wszelkich zasad bezpieczeństwa, co czynią skądinąd przy okazji wszystkich cyklicznych imprez.

Z uwagi na zbliżający się termin giełdy, proszę o priorytetowe rozpatrzenie treści niniejszej interpelacji i pozytywną decyzję w tym zakresie.