Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Zana

W związku z przedstawionym mi problemem dysfunkcyjnego chodnika usytuowanego u zbiegu alei Kraśnickiej i ulicy Zana, proszę o podjęcie działań w celu wykonania niezbędnych napraw. W obecnej chwili niniejszy trakt pieszy nie nadaje się do użytkowania, a odstające płytki chodnikowe narażają przechodniów na poważne urazy i uszczerbki zdrowotne.

Niezależnie od konieczności przeprowadzenia kompleksowej wymiany chodnika, co mam nadzieję stanie się w przyszłym roku budżetowym, zasadnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szybkich prac naprawczych i dostosowanie go do potrzeb komunikacyjnych pieszych.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.

Interpelacja w sprawie programu deratyzacji

W związku z docierającymi do mnie informacjami o rosnącej w Lublinie pladze szczurów, proszę o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

Jak wygląda tegoroczny program deratyzacji przeprowadzony w Lublinie i kiedy został zrealizowany?

Ile kontroli w niniejszej kwestii zostało przeprowadzonych przez Straż Miejską w prywatnych budynkach mieszkalnych i ile w nieruchomościach stanowiących zasoby gminy Lublin?

Ile zgłoszeń dotyczących problemu szczurów wpłynęło do Straży Miejskiej w bieżącym roku, a jeśli to możliwe proszę o wyszczególnienie ich liczby w kolejnych miesiącach?

Jednocześnie pragnę podkreślić z całą wyrazistością, że w mojej ocenie, konieczne jest podjęcie kolejnych działań daratyzacyjnych, a także profilaktycznych, zapobiegających w Lublinie niebezpieczeństwu plagi szczurów.

Interpelacja w sprawie przyszłości skweru przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż skweru przy ulicy Spadochroniarzy, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie kolejnej próby przejęcia niniejszego terenu na rzecz gminy Lublin. Doceniając dotychczasowe starania Urzędu Miasta Lublin na tym polu, jestem przekonany, że naszą powinnością jest konsekwentna realizacja kierunku przyjętego uchwałą Rady Miasta Lublin  o zachowaniu skweru jako obszaru zielonego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o niezwłoczne skierowanie do Agencji Mienia Wojskowego propozycji zamiany gruntu na jedną z kilku alternatywnych lokalizacji przedstawionych przez Urząd Miasta.

Jednocześnie informuję, że wraz ze społecznością Wieniawy podjęliśmy działania zmierzające do przekonania władz krajowych o konieczności wyłączenia niniejszego obszaru z zasobów Agencji Mienia Wojskowego i przekazanie go do Krajowego Zasobu Nieruchomości, co otworzyć może furtkę do docelowego przejęcia skweru przez gminę Lublin.

Z uwagi na niebezpieczeństwo ponowienia przetargu przez AMW, tudzież towarzyszące temu protesty społeczne, proszę o priorytetowe działania w tym zakresie.

Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego przy alei Warszawskiej

W związku z docierającymi do mnie licznymi sygnałami od mieszkańców Sławinka o potrzebie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego na alei Warszawskiej (pomiędzy ulicą Sielankową a Samotną w stronę centrum Lublina) proszę o zajęcie się przedmiotową sprawą. Wykonanie takiego zadania jest w pełni uzasadnione z uwagi na duże odległości pomiędzy przystankami i uciążliwość w dotarciu do nich przez osoby starsze, zamieszkujące okoliczne ulice. Ponadto, po przeciwnej stronie alei Warszawskiej usytuowany jest przystanek autobusowy, który nie ma swojego odpowiednika na wskazanym przeze mnie obszarze, co wzmacnia argument o potrzebie jego utworzenia.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na treść mojej interpelacji i pomoc w rozwiązaniu bolączki mieszkańców Sławinka.

Interpelacja w sprawie konieczności renowacji murku z kwiatami

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 100 tysięcy złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na przygotowanie projektu kompleksowej renowacji murku z kwiatami. Znajdujący się w sercu Lublina obiekt, to miejsce które znane jest każdemu mieszkańcowi Naszego Miasta, stanowiąc koloryt i lokalny znak rozpoznawczy. Na popularnym murku setki lublinian codziennie zaopatruje się w kwiaty, a tysiące kierowców i przechodniów przemieszcza się w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Nie sposób w związku z tym nie zauważyć, że znajdujący się w opłakanym stanie obiekt, wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Będąca jego właścicielem Parafia Ewangelicko-Augsburska nie posiada na ten cel wystarczającego zabezpieczenia finansowego, stąd konieczna jest pomoc ze strony władz Lublina. Do ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie zadania niezbędne jest skądinąd przygotowanie pełnej dokumentacji, co umożliwi przekazanie na niniejszy cel wskazanej przeze mnie kwoty.

Kierując do Pana Prezydenta przedmiotową interpelację, pragnę jednocześnie podkreślić, iż moją prośbę niezwłocznie umieszczę wśród wniosków budżetowych przewidzianych do realizacji w przyszłym roku.