Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Lublin środków pieniężnych na zapobieganie depresjom u młodzieży w wieku szkolnym

W związku z lawinowo rosnącym zjawiskiem depresji wśród osób w wieku szkolnym, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin kwoty 200 tys. zł (słownie dwieście tysięcy złotych) na wdrożenie i przeprowadzenie kompleksowego programu zapobiegającego nasilaniu się tego problemu i prawidłowego diagnozowania jego powstawania. Niniejszy program zostałby skierowany do kadry pedagogicznej, a także rodziców, którzy obecnie niejednokrotnie nie posiadają szczegółowej wiedzy o tym zjawisku, przez co nie mogą w porę podjąć interwencji zapobiegającej nieszczęściu. Depresja to choroba, która przy braku szczegółowej wiedzy, jest niezauważana lub bagatelizowana, w związku z czy, w naszej ocenia, powinnością przedstawicieli samorządu, jest edukacja w tym zakresie. Po szczegółowych konsultacjach w tej kwestii, jesteśmy przekonani, że niniejsza kwota, pozwoli na realizację ważnego programu edukacyjnego, poszerzającego wiedzę w tym zakresie i pozwalającego uniknąć wielu nieszczęść, spotęgowanych dodatkowo w czasie pandemii.

Ponowna interpelacja w sprawie kamienicy przy ulicy Jezuickiej 14

W związku z niewyjaśnioną i nierozstrzygniętą do dzisiaj sytuacją dotyczącą mieszkańców należącego do zasobów gminy Lublin budynku przy ulicy Jezuickiej 14 i złożonej im obietnicy zbycia na ich rzecz znajdujących się tam lokali, uprzejmie proszę o podjęcie działań i przygotowanie uchwały w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na fakt, iż niniejszy temat wielokrotnie stał się przedmiotem moich pism i inicjowanych przeze mnie spotkań, pragnę zaznaczyć, iż w mojej ocenie mieszkańcy wykonali wszystkie wskazane im działania, które finalnie miały doprowadzić do wykonania tych czynności.

W związku z powyższym, załączając pismo skierowane do mnie przez mieszkańców budynku przy ulicy Jezuickiej 14, po raz kolejny proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie prolongaty zwolnienia lubelskich przedsiębiorców z opłat koncesyjnych z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych

Zwracamy się prośbą o podjęcie działań zmierzających do wydłużenia okresu zwolnienia przedsiębiorców lubelskiej branży gastronomicznej z opłat z tytułu koncesji za sprzedaż alkoholu na kolejny kwartał 2021 r. Kierując się dobrem lubelskich przedsiębiorców, parających się gastronomią i sytuacją, w jakiej znaleźli się w związku z ograniczeniem im możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, w styczniu bieżącego roku Rada Miasta Lublin przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Na jej mocy przedsiębiorcy zwolnieni zostali z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Z uwagi na przedłużające się obostrzenia i związane z nimi konsekwencje, jakimi dotknięta została branża gastronomiczna, która w dalszym ciągu nie może prowadzić swojej działalności w obrębie lokalu, zasadnym rozwiązaniem jest przedłużenie obowiązujących rozwiązań pomocowych.

Jedną z powinności przedstawicieli organów samorządowych jest troska o lokalny krwiobieg gospodarczy. Nie ma zatem wątpliwości, że ten symboliczny geste, stanowiący skądinąd konsekwencję naszej decyzji, stanie się kolejnym ważnym krokiem w kierunku pomocy branży, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii i związanymi z nią ograniczeniami w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pragniemy zaznaczyć również, iż z uwagi na konieczność rozwiązania niniejszego problemu uchwałą Rady Miasta Lublin, jak to miało miejsce uprzednio, prosimy o jej niezwłoczne przygotowanie i wprowadzenie na sesję Rady Miasta Lublin w miesiącu kwietniu br.   

Interpelacja w sprawie przyszłości Dworku Grafa i potrzeby renowacji niniejszego budynku

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do renowacji i zaadaptowania Dworku Grafa na potrzeby Urzędu Miasta Lublin. Z przykrością zauważam, że podejmowane w ostatnich latach kroki, ukierunkowane na zbycie budynku, nie przyniosły dotychczas żadnych skutków, zaś budynek permanentnie niszczeje.

W związku z tym, w mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin, środków pieniężnych na renowację obiektu i docelowe przeznaczenie go na potrzeby administracyjne urzędu, poprzez umieszczenie w nim jednego z wydziałów UM. Innym alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być ulokowanie w budynku jednej z placówek oświatowych, co rozwiązałoby bieżące problemy lokalowe wybranego przedszkola.

Korzystając z okazji, chciałbym zapytać, czy zgodnie z dezyderatem Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, skierowanym przed laty do Pana Prezydenta, podjęte zostały działania ukierunkowane na wpisanie Dworku Grafa do Krajowego Rejestru Zabytków?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na treść mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie problemu bezdomności i pomocy osobom nią dotkniętych w Lublinie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie działań Urzędu Miasta Lublin w zakresie walki z bezdomnością i pomocy osobom nią dotkniętych. Pochylając się nad tym problemem,  szczególnie w okresie epidemii koronawirusa, potęgującego dodatkowo problemy osób bezdomnych, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie działania pomocowe wobec osób bezdomnych są obecnie realizowane przez Urząd Miasta?

Czy Miasto Lublin realizuje własne programy w tym zakresie, a jeśli nie, czy planowane jest przygotowanie kompleksowego programu z tym związanego?

Czy prowadzone są działania pomocowe wobec osób bezdomnych w zakresie aktywizacji zawodowej, profilaktyki zdrowotnej itp.?

Jakiej wysokości środki zostały przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym w ubiegłym roku i jakie zostały zabezpieczone na rok bieżący?

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.