Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście

Zwracam się z prośba o przedstawienie mi efektów działań Urzędu Miasta Lublin związanych z regulacją ruchu kołowego na obszarze Starego Miasta (począwszy od daty obowiązywania nowych przepisów-luty 2017 roku).

W mojej ocenie, pomimo ubiegłorocznych rozwiązań, permanentnie dochodzi tam do łamania przepisów, zarówno w zakresie godzin wjazdu, jak i poruszania się po obszarze popularnej starówki pojazdów bez stosownych zezwoleń. Efektem tego stanu rzeczy jest ustawiczny chaos komunikacyjny, który destrukcyjnie wpływa na drożność traktów pieszych i swobodne poruszanie się nimi.

W związku z powyższym proszę o szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej kwestii tudzież przedstawienie planu najbliższych działań porządkujących ruch kołowy na Starym Mieście.

Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie 2018

W związku z przedłużającym się remontem Deptaka zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie opłat pobieranych od działających tam restauratorów za zajęcie pasa ruchu drogowego, w którym znajdują się ogródki gastronomiczne w bieżącym sezonie. Jest rzeczą oczywistą, iż przyjęty uprzednio taryfikator opłat, powinien obowiązywać w ustalonej wysokości wyłącznie w sytuacji funkcjonowania niniejszych ogródków przez cały sezon. W chwili gdy restauratorzy, nie ze swojej winy, pozbawieni zostali możliwości wystawienia ogródków, a przez to istotnych wpływów finansowych, powinnością Urzędu Miasta jest przynajmniej częściowe zrekompensowanie tego stau rzeczy.

Rozumiejąc zasadność prowadzonych prac remontowych, zwracam uwagę na potrzebe pochylenia się nad problemem restauratorów, którzy w związku z prolongatą terminu prac, ponieśli ogromne straty. Obniżenie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w sezonie 2018 o 25% byłoby krokiem we właściwym kierunku, który przynajmniej w części zniweluje straty poniesione przez nich w miesiącu maju i czerwcu.

Interpelacja w sprawie dojazdu do szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania nowego dojazdu do szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej. Dotychczasowa jedyna droga (od ulicy Nadbystrzyckiej) nie spełnia elementarnych standardów jakościowych, powodując zatory i towarzyszące im frustracje kierowców oraz pieszych. Tymczasem, w mojej ocenie, istnieje możliwość wykonania nowego dojazdu prowadzącego od strony ulicy Muzycznej, po należącej do gminy Lublin prowizorycznej drodze żwirowej. zadanie to wymagałoby jedynie wprowadzenia nowych oznakowań i regulacji ruchu (bez ingerencji w główną arterię) tudzież dokonania drobnych korekt w zakresie poprawy stanu jakościowego nawierzchni prowadzącej do niniejszej placówki oświatowej.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie i uprzednie konsultacje z dyrekcją szkoły podstawowej nr 7.

Interpelacja w sprawie usunięcia pni drzew na ulicy Szarych Szeregów

Zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie pni drzew znajdujących się na skwerze pomiędzy blokami Szarych Szeregów 1,2 oraz Legionowa 2, które od dłuższego czasu powodują uciążliwość w życiu mieszkańców północnej części Wieniawy. Pomimo interwencji lokalnej społeczności, zniszczone ubiegłorocznymi wichurami drzewa w dalszym ciągu zalegają na placu, powodując jego zaburzenie estetyczne i tworząc niebezpieczeństwo urazu ludzi oraz zwierząt.

W związku ze skierowanymi do mnie uwagami mieszkańców okolicznych bloków, proszę  o priorytetowe rozwiązanie niniejszego problemu.

Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

Zwracam się z prośbą o podjęcie przez gminę Lublin niezwłocznych działań w celu przejęcia gruntu usytuowanego przy ulicy Głowackiego 35 (oznaczonego numerem ewidencyjnym 33 obręb 26- Rury Brygidkowskie, arkusz 34). Istniejący od wielu lat w tym miejscu stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie społeczności okolicznych bloków (wśród której poważny odsetek stanowią osoby niewidome).

Opisywany przeze mnie problem przed czterema laty został wygenerowany przez Spółdzielnię Niewidomych, która zdaniem okolicznej społeczności, ustawiwszy na niniejszej poseji ogrodzenie, spowodowała ogółna dysfunkcję obszaru. Pomimo wieloletnich zapewnień rozwiązania problemu, do chwili obecnej nie udało się przeprowadzić żadnych konkretnych działań, a ogółny dyskomfort pogłebiają katastroficzne zdarzenia losowe (uniemożliwienie dojazdu karetki pogotowia do jednego z budynków).

Z uwagi na długotrwałość problemu, proszę o natychmiastowe wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRiD) celem zaadaptowania niniejszego gruntu i przeznaczenia go na potrzeby mieszkańców sąsiednich posesji.