Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Ponowna interpelacja w sprawie wycinki drzew przy ulicy Lipowej

Przed kilkoma miesiącami skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w sprawie odstąpienia od planowanej wycinki drzew przy ulicy Lipowej, dziś wobec licznych głosów społecznych (mieszkańców, środowiska obrony zieleni), czynię to ponownie.

Według posiadanych przeze mnie informacji, Urząd Miasta dysponuje inną alternatywną propozycją wykonania przebudowy niniejszej  arterii, która zakłada zachowanie znajdującej się tam zieleni, w tym drzew.

W związku z powyższym, chciałbym potwierdzić istnienie tej koncepcji, zaś w przypadku odpowiedzi pozytywnej, uzyskać do niej dostęp i zapytać o powody jej nieuwzględnienia.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o ponowne pochylenie się nad kwestią wycinki drzew rosnących wzdłuż ulicy Lipowej i weryfikację decyzji o ich wycięciu.

Proszę o priorytetowe zajęcie się treścią mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie zmniejszenia opłat dla restauratorów za ogródki gastronomiczne

W ubiegły piątek uczestniczyłem w spotkaniu z lubelskimi restauratorami, na którym przedsiębiorcy wyartykulowali swoją prośbę o zmniejszenie przez Urząd Miasta wysokości opłat z tytułu wystawianych przez nich ogródków gastronomicznych. Popierając ten postulat, zadeklarowałem, że skieruję w przedmiotowej sprawie pismo do Pana Prezydenta. W ślad za tym spotkaniem, otrzymaliśmy informację z lubelskich mediów potwierdzoną również na stronie ratusza o zamiarze obniżenia tych stawek o 50 %.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy decyzja ta jest obowiązująca (jeśli nie, dlaczego i kiedy zostanie wprowadzona)?

Czy Urząd Miasta Lublin rozważa inne działania pomocowe dla lubelskich restauratorów  (tj. dalsze obniżenie stawek wzorem innych licznych ośrodków w Polsce, zwiększenie powierzchni użytkowe za symboliczną opłatą, prolongatę opłat w czasie?).

Popierając postulaty lubelskich restauratorów, chciałbym podkreślić szczególnie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się na skutek pandemii, a także konsekwencje, jakie spadły na nich wyniku nieprzemyślanych rządowych decyzji administracyjnych. Jednocześnie proszę o szczegółowe przeanalizowanie pozytywnych rozwiązań skierowanych do tej branży w innych ośrodkach Polski, a w ramach możliwości, zastosowanie ich w Lublinie.

   

Interpelacja w sprawie organizacji giełdy staroci w miesiącu maju

W związku  ze skierowaną do mnie prośbą od organizatorów Lubelskiej Giełdy Staroci w sprawie zorganozowania najbliższej giełdy w dniu 31 maja, zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy Urząd Miasta (Zarząd Dróg i Mostów) wyda(dzą) organizatorom stosowne zezwolenia na przeprowadzenie giełdy w przedstawionym powyżej terminie?

Jakie środki zabezpieczające (przy ewentualnej pozytywnej decyzji) powinni przygotować organizatorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzedawcom i gościom giełdy? Odmrażanie gospodarki (otwarcie targów, galerii handlowych etc.) w mojej ocenii powinno stać się punktem wyjścia do rozważenia wydania pozytywnej decyzji w tej sprawie.

Jednocześnie osobiście uważam, że przy jasnym określeniu zasad zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia wszelkich środków ostrożności, można umożliwić przeprowadzenie niniejszego przedsięwzięcia. Nadmieniam ponadto, że według posiadanych przeze mnie informacji, analogiczne giełdy odbyły się już w kwietniu w kilku innych miastach Polski.

Interpelacja w sprawie pomocy radom dzielnic w organizowaniu posiedzeń w trakcie epidemii koronawirusa

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o potrzebie przeorganizowania posiedzeń rad dzielnic na charakter zdalny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie ustaleń w tym zakresie z przewodniczącymi zarządów jednostek pomocniczych samorządu Miasta Lublin. Nadmienić pragnę, że otrzymywane przeze mnie informacje w tym zakresie świadczą o dużym zainteresowaniu taką formą komunikacji w radach dzielnic, ktore przecież podobnie jak Rada Miasta Lublin, mogłyby prowadzić posiedzenia zdalne, minimalizując tym samym bezpośrednie kontakty w wykonywanych obowiązkach samorządowych.

Uprzejmie proszę o podjęcie rozmów w tym zakresie i zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie prolongaty spłaty czynszów przez mieszkańców lokali komunalnych

W związku z epidemią koronawirusa i ekonomicznymi skutkami, które niesie ze sobą, zwracam się z prośbą o stworzenie możliwości prolongaty terminu spłaty czynszów przez osoby zamieszkujące lokale komunalne, o okres sześciu miesięcy (z możliwością rozłożenia przez nich zaległości na raty). Przygotowując niezbędne programy pomocowe dla różnych grup zawodowych, nie możemy zapominać o ludziach, których sytuacja życiowa, trudna już przed epidemią, radykalnie załamała się w wyniku utraty przez nich źródła zarobkowania. W związku z powyższym uważam, że powinnością władz Naszego Miasta jest wyjście naprzeciw potrzebom tych osób i wdrożenie rozwiązań, odraczających ich zobowiązania wobec gminy.

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, iż w mojej ocenie, niniejszy program powinien zostać skierowany do osób, które nie zalegają z czynszem i posiadają tytuł prawny do lokalu  komunalnego.

Przyjęcie proponowanego przeze mnie rozwiązania, nie pomniejszy wpływów do budżetu gminy, a jedynie przesunie czas ich formalnego otrzymania, bez wątpienia natomiast pozwoli wielu lublinianom  uzyskać istotne wsparcie umożliwiające im przejście przez meandry trwającej epidemii.