Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie zamiaru wycinki drzew na ulicy Lipowej

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina w sprawie planowanej przez Urząd Miasta Lublin wycinki drzew na ulicy Lipowej, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaką liczbę drzew rosnących przy niniejszej arterii komunikacyjnej zamierza wyciąć Urząd Miasta Lublin?

Czy działania te zostały szczegółowo  skonsultowane z właściwą radą dzielnicy (Śródmieście) tudzież mieszkańcami ulicy Lipowej i arterii do niej przylegających?

Jaki cel przyświeca tym działaniom i czy Ratusz rozważa zaniechanie niniejszych planów lub inne alternatywne rozwiązania minimalizujące skutki likwidacji drzew?

Uczestnicząc w dyskusji na temat przebudowy Alei Racławickich bardzo często marginalizujemy towarzyszący jej wątek remontu ulicy Lipowej i koncepcji likwidacji znajdujących się tam drzew. Tymczasem właśnie ten aspekt stanowi jeden z kluczowych punktów zapalnych koncepcji ujętej w tegorocznych planach budżetowych jako zadanie priorytetowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Interpelacja w sprawie umieszczenia bezpłatnych tablic informacyjnych w dzielnicach Lublina

W związku ze skierowaną do mnie prośbą od mieszkańców Lublina, dotyczącą montażu bezpłatnych tablic informacyjnych w lubelskich dzielnicach, proszę o zdiagnozowanie niniejszego tematu i zajęcie się przedmiotową kwestią. Bezpłatne nośniki informacyjne, istniejące już w niektórych częściach Miasta, zwiększają skuteczność przepływu komunikatów, docierając do tysięcy odbiorców. Kompleksowe uregulowanie tej kwestii umożliwi Urzędowi Miasta Lublin, a także jednostkom pomocniczym samorządu (radom dzielnic) rozszerzenie partycypacji społecznej w zakresie informowania o swoich projektach i charakterze działań.

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Zana

W związku z przedstawionym mi problemem dysfunkcyjnego chodnika usytuowanego u zbiegu alei Kraśnickiej i ulicy Zana, proszę o podjęcie działań w celu wykonania niezbędnych napraw. W obecnej chwili niniejszy trakt pieszy nie nadaje się do użytkowania, a odstające płytki chodnikowe narażają przechodniów na poważne urazy i uszczerbki zdrowotne.

Niezależnie od konieczności przeprowadzenia kompleksowej wymiany chodnika, co mam nadzieję stanie się w przyszłym roku budżetowym, zasadnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szybkich prac naprawczych i dostosowanie go do potrzeb komunikacyjnych pieszych.

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią.

Interpelacja w sprawie programu deratyzacji

W związku z docierającymi do mnie informacjami o rosnącej w Lublinie pladze szczurów, proszę o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

Jak wygląda tegoroczny program deratyzacji przeprowadzony w Lublinie i kiedy został zrealizowany?

Ile kontroli w niniejszej kwestii zostało przeprowadzonych przez Straż Miejską w prywatnych budynkach mieszkalnych i ile w nieruchomościach stanowiących zasoby gminy Lublin?

Ile zgłoszeń dotyczących problemu szczurów wpłynęło do Straży Miejskiej w bieżącym roku, a jeśli to możliwe proszę o wyszczególnienie ich liczby w kolejnych miesiącach?

Jednocześnie pragnę podkreślić z całą wyrazistością, że w mojej ocenie, konieczne jest podjęcie kolejnych działań daratyzacyjnych, a także profilaktycznych, zapobiegających w Lublinie niebezpieczeństwu plagi szczurów.

Interpelacja w sprawie przyszłości skweru przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż skweru przy ulicy Spadochroniarzy, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie kolejnej próby przejęcia niniejszego terenu na rzecz gminy Lublin. Doceniając dotychczasowe starania Urzędu Miasta Lublin na tym polu, jestem przekonany, że naszą powinnością jest konsekwentna realizacja kierunku przyjętego uchwałą Rady Miasta Lublin  o zachowaniu skweru jako obszaru zielonego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o niezwłoczne skierowanie do Agencji Mienia Wojskowego propozycji zamiany gruntu na jedną z kilku alternatywnych lokalizacji przedstawionych przez Urząd Miasta.

Jednocześnie informuję, że wraz ze społecznością Wieniawy podjęliśmy działania zmierzające do przekonania władz krajowych o konieczności wyłączenia niniejszego obszaru z zasobów Agencji Mienia Wojskowego i przekazanie go do Krajowego Zasobu Nieruchomości, co otworzyć może furtkę do docelowego przejęcia skweru przez gminę Lublin.

Z uwagi na niebezpieczeństwo ponowienia przetargu przez AMW, tudzież towarzyszące temu protesty społeczne, proszę o priorytetowe działania w tym zakresie.