Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z informacjami o planowanej podwyżce rocznych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałego stanu rzeczy i podanie jego przyczyn. Planowana podwyżka, o której powiadomieni zostali mieszkańcy, sięgająca w przypadku okresu od 1 stycznia 2020 roku- około 900%, powinna stać się przedmiotem szczegółowych konsultacji społecznych i towarzyszących im informacji. Jednocześnie uważam, że w niniejszej kwestii bezwzględnie powołany powinien zostać kolejny rzeczoznawca, który powtórnie określi operat szacunkowy nieruchomości i powody tak radykalnego wzrostu wartości gruntu. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że niniejsze nieruchomości zostały wycenione w oparciu o niewłaściwą metodę, co skutkuje zawyżeniem opłat.

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o szczególnie wnikliwa i osobistą analizę tematu oraz priorytetowe odniesienie się do treści niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie poprawy komunikacji między ulicami Nałęczowską i Wojciechowską

W związku z pracami związanymi z budową ulicy Bohaterów Monte Cassino, stanowiącej bez wątpienia niezbędna i długo oczekiwaną inwestycję w Lublinie, uprzejmie proszę o podjęcie niezwłocznych działań celem unormowania chaosu komunikacyjnego na wskazanym przeze mnie obszarze. Prowadzone roboty budowlane uniemożliwiają swobodny dojazd samochodów dostawczych do punktów docelowych, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie ulokowanych tam przedsiębiorstw. Według posiadanych przeze mnie informacji, na niniejszym obszarze funkcjonuje blisko 200 podmiotów gospodarczych, borykających się z gigantycznymi problemami z tytułu swobodnego dojazdu do posesji a także instytucja publiczna- LAWP. Skutkiem tego, część przedsiębiorców wypowiada umowy właścicielom lokali, co bezpośrednio uderza w przychody lokalnego biznesu. Pragnę nadmienić również, że w dniu 04.09.br. uczestniczyłem w spotkaniu przedsiębiorców z inwestorem, który zobowiązał się do zminimalizowania uciążliwości i likwidacji wszelki barier utrudniających prawidłowy krwiobieg handlowo-komunikacyjny.

Reasumując, proszę o szczegółowe zdiagnozowanie problemu, poprzez doprowadzenie do utwardzenia nawierzchni jezdnej na ulicach Skromnej i Przyjacielskiej oraz przedstawienie przedsiębiorcom harmonogramu robót budowlanych z uwzględnieniem czasu ich trwania.

Interpelacja w sprawie renowacji muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

W związku z permanentnym remontem muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim, wpływającym na dysfunkcję obiektu i zaburzającym estetykę obszaru, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy ostatecznie zostanie zakończony remont muszli koncertowej?

Jakie są powody przeciągających się „w nieskończoność” prac remontowych?

Jaki jest dotychczasowy koszt naprawy obiektu (proszę podać sumę począwszy od daty rozpoczęcia rewitalizacji Ogrodu Saskiego)?

Czy niniejsze prace wykonuje ten sam podmiot gospodarczy, a jeśli tak, jakie konsekwencje zostały wobec niego wyciągnięte w związku z niezdatnością obiektu do użytkowania?

Pragnę podkreślić z całą wyrazistością, że trwająca na tym polu niemoc, destrukcyjnie wpływa na jakość kulturalnej oferty dla mieszkańców Lublina, uniemożliwiając przeprowadzenie licznych, niekiedy cyklicznych, imprez artystycznych tj. np. „Solo Życia”.

Interpelacja w sprawie uruchomienia w Lublinie smsowego systemu ostrzegania alarmowego

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wdrożenia na obszarze gminy Lublin smsowego systemu ostrzegania alarmowego, który informowałby mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach  tj. nawałnice, awarie wodociągowe, karambole etc. Ostatnie anomalia pogodowe udowodniły, że lublinianie w niewystarczający sposób zostali powiadomieni o zbliżających się wyładowaniach atmosferycznych, skutkiem czego doszło do poważnych uszkodzeń ich mienia (w szczególności pojazdów kołowych). Jestem przekonany, że właściwy system powiadomiania i ostrzegania o zbliżającym się niebezpieczeństwie pozwoliłby uniknąć wielu niepotrzebnych zdarzeń i ludzkich tragedii, tworząc skuteczny przepływ informacji.

Analogiczny system z powodzeniem funkcjonuje już w wielu ośrodkach Polski tj. Poznań czy ościenna Konopnica, ciesząc się pozytywną oceną użytkowników.

Jednocześnie zwracam uwagę, że według posiadanych przeze mnie informacji, koszt wdrożenia i funkcjonowania niniejszego programu, nie generuje wysokich wydatków dla budżetu gminy, co stanowi dodatkowy argument w zakresie zastosowania go również na obszarze Lublina.

Interpelacja w sprawie uroczystości nadania nazwy skwerowi imienia majora Leonarda Zub-Zdanowicza

W związku z nadaniem przez Rade Miasta Lublin nazwy skwerowi usytuowanemu u zbiegu ulic: Głębokiej i Wiercieńskiego imienia majora Leonarda Zub-Zdanowicza, zwracam się z uprzejma prośbą o przygotowanie infrastruktury niezbędnej do uroczystego otwarcia skweru (tablica informacyjna, nagłośnienie).

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż inicjatorzy niniejszego przedsięwzięcia zaplanowali uroczystości na dzień 12 sierpnia br., podczas którego przypadnie 35 rocznica śmierci majora Leonarda Zub-Zdanowicza.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.