Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego przy alei Warszawskiej

W związku z docierającymi do mnie licznymi sygnałami od mieszkańców Sławinka o potrzebie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego na alei Warszawskiej (pomiędzy ulicą Sielankową a Samotną w stronę centrum Lublina) proszę o zajęcie się przedmiotową sprawą. Wykonanie takiego zadania jest w pełni uzasadnione z uwagi na duże odległości pomiędzy przystankami i uciążliwość w dotarciu do nich przez osoby starsze, zamieszkujące okoliczne ulice. Ponadto, po przeciwnej stronie alei Warszawskiej usytuowany jest przystanek autobusowy, który nie ma swojego odpowiednika na wskazanym przeze mnie obszarze, co wzmacnia argument o potrzebie jego utworzenia.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na treść mojej interpelacji i pomoc w rozwiązaniu bolączki mieszkańców Sławinka.

Interpelacja w sprawie konieczności renowacji murku z kwiatami

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 100 tysięcy złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na przygotowanie projektu kompleksowej renowacji murku z kwiatami. Znajdujący się w sercu Lublina obiekt, to miejsce które znane jest każdemu mieszkańcowi Naszego Miasta, stanowiąc koloryt i lokalny znak rozpoznawczy. Na popularnym murku setki lublinian codziennie zaopatruje się w kwiaty, a tysiące kierowców i przechodniów przemieszcza się w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Nie sposób w związku z tym nie zauważyć, że znajdujący się w opłakanym stanie obiekt, wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Będąca jego właścicielem Parafia Ewangelicko-Augsburska nie posiada na ten cel wystarczającego zabezpieczenia finansowego, stąd konieczna jest pomoc ze strony władz Lublina. Do ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie zadania niezbędne jest skądinąd przygotowanie pełnej dokumentacji, co umożliwi przekazanie na niniejszy cel wskazanej przeze mnie kwoty.

Kierując do Pana Prezydenta przedmiotową interpelację, pragnę jednocześnie podkreślić, iż moją prośbę niezwłocznie umieszczę wśród wniosków budżetowych przewidzianych do realizacji w przyszłym roku.

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Sowińskiego

W związku z zaplanowaną przez Ratusz przebudową ulicy Sowińskiego i towarzyszącymi jej dyskusjami, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy i w jakim zakresie przeprowadzone zostaną prace związane z przebudową niniejszej arterii?

Jaki jest operat szacunkowy tego zadania?

Jaki czas na wykonanie niniejszego zadania przewiduje Urząd Miasta Lublin i czy planowane jest etapowanie prac remontowo-naprawczych?

Czy w związku z planowaną przebudową zaplanowana została wycinka drzew usytuowanych po obu stronach ulicy Sowińskiego?

Czy w ramach zawartej umowy dotyczącej przedmiotowej kwestii, przewidziany został zakup taboru komunikacyjnego, a jeśli tak w jakiej liczbie i kiedy zostanie dokonany?

Ulica Sowińskiego to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych, łącząca północ i południe miasta, a jej kompleksowy remont od lat stanowi priorytet władz Lublina. W związku z powyższym, mając nadzieję na przyszłościowe ostateczne wykonanie tego zadania, proszę o szczegółowe odniesienie się do pytań zawartych w treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie braku środków pieniężnych na lubelskie kluby sportowe

W związku z docierającymi do mnie informacjami o braku w budżecie Miasta Lublin środków finansowych na lubelskie kluby sportowe, uprzejmie proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.

Przyznawane trybem konkursowym środki pieniężne oznaczają dla klubów reprezentujących różne dyscypliny sportów zespołowych, gwarancję przystąpienia do rozgrywek ligowych w poszczególnych sezonach. Ich brak stanowi zatem, nie tylko poważny uszczerbek w dotychczasowej działalności sportowej, lecz stwarza realną groźbę zakończenia funkcjonowania. Przedstawiony przeze mnie problem jest tym istotniejszy, że dotyczy klubów reprezentujących wiele zespołowych dyscyplin sportowych, które o zaistniałym stanie rzeczy dowiedziały się w połowie roku budżetowego.

W związku z powyższym, proszę o wydysponowanie w budżecie Miasta Lublin kwoty 1 200 000,00 (jednego miliona dwustu tysięcy złotych) na zabezpieczenie sytuacji finansowej lubelskich drużyn sportowych i umożliwienie im, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, prawidłowego przystąpienia do rozgrywek ligowych.

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie mi terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema. Ze względu na brak środków finansowych, niniejsze zadanie nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, znajdując się w bieżacym budżecie. Tymczasem, pomimo rozpoczęcia okresu wakacyjnego, najwłaściwszego do wykonania prac remontowych arterii usytuowanej na tzw. Miasteczku Akademickim, działania w przedmiotowej kwestii nie zostały jeszcze podjęte.

Z uwagi na kierowane do mnie pytania od społeczności dzielnicy Wieniawa, proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących niniejszego problemu.