Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie renowacji muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim

W związku z permanentnym remontem muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim, wpływającym na dysfunkcję obiektu i zaburzającym estetykę obszaru, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy ostatecznie zostanie zakończony remont muszli koncertowej?

Jakie są powody przeciągających się „w nieskończoność” prac remontowych?

Jaki jest dotychczasowy koszt naprawy obiektu (proszę podać sumę począwszy od daty rozpoczęcia rewitalizacji Ogrodu Saskiego)?

Czy niniejsze prace wykonuje ten sam podmiot gospodarczy, a jeśli tak, jakie konsekwencje zostały wobec niego wyciągnięte w związku z niezdatnością obiektu do użytkowania?

Pragnę podkreślić z całą wyrazistością, że trwająca na tym polu niemoc, destrukcyjnie wpływa na jakość kulturalnej oferty dla mieszkańców Lublina, uniemożliwiając przeprowadzenie licznych, niekiedy cyklicznych, imprez artystycznych tj. np. „Solo Życia”.

Interpelacja w sprawie uruchomienia w Lublinie smsowego systemu ostrzegania alarmowego

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wdrożenia na obszarze gminy Lublin smsowego systemu ostrzegania alarmowego, który informowałby mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach  tj. nawałnice, awarie wodociągowe, karambole etc. Ostatnie anomalia pogodowe udowodniły, że lublinianie w niewystarczający sposób zostali powiadomieni o zbliżających się wyładowaniach atmosferycznych, skutkiem czego doszło do poważnych uszkodzeń ich mienia (w szczególności pojazdów kołowych). Jestem przekonany, że właściwy system powiadomiania i ostrzegania o zbliżającym się niebezpieczeństwie pozwoliłby uniknąć wielu niepotrzebnych zdarzeń i ludzkich tragedii, tworząc skuteczny przepływ informacji.

Analogiczny system z powodzeniem funkcjonuje już w wielu ośrodkach Polski tj. Poznań czy ościenna Konopnica, ciesząc się pozytywną oceną użytkowników.

Jednocześnie zwracam uwagę, że według posiadanych przeze mnie informacji, koszt wdrożenia i funkcjonowania niniejszego programu, nie generuje wysokich wydatków dla budżetu gminy, co stanowi dodatkowy argument w zakresie zastosowania go również na obszarze Lublina.

Interpelacja w sprawie uroczystości nadania nazwy skwerowi imienia majora Leonarda Zub-Zdanowicza

W związku z nadaniem przez Rade Miasta Lublin nazwy skwerowi usytuowanemu u zbiegu ulic: Głębokiej i Wiercieńskiego imienia majora Leonarda Zub-Zdanowicza, zwracam się z uprzejma prośbą o przygotowanie infrastruktury niezbędnej do uroczystego otwarcia skweru (tablica informacyjna, nagłośnienie).

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż inicjatorzy niniejszego przedsięwzięcia zaplanowali uroczystości na dzień 12 sierpnia br., podczas którego przypadnie 35 rocznica śmierci majora Leonarda Zub-Zdanowicza.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie szkoły podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną

Zwracam się z prośbą o wydysponowanie z budżetu miasta Lublin kwoty 22 tysięcy złotych na odtworzenie pracowni fizyczno-chemicznej w szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Czwartaków.

Niniejsza szkoła od lat należy do najlepszych placówek oświatowych Lublina, zaś jakość jej poziomu edukacyjnego plasuje ją w ścisłej wojewódzkiej czołówce.

Jednym z elementów utrzymania poziomu jej kształcenia jest odtworzenie pracowni fizyczno-chemicznej nadgryzionej już „zębem czasu”.

Operat szacunkowy zadania wynosi około 32 tysiące złotych, z czego na chwilę obecną została zabezpieczona kwota 10 tysięcy złotych, co nie pozwala jednak na kompleksowe wykonanie inwestycji.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji i pomoc w wykonaniu niniejszego zadania.

Interpelacja w sprawie przygotowań do otwarcia sezonu na „Słonecznym Wrotkowie”

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia sezonu na obiekcie „Słoneczny Wrotków” zwracam się z prośbą o przedstawienie mi stanu przygotowań niezbędnych do uruchomienia niniejszego obiektu.

Z uwagi na ubiegłoroczne trudności, które doprowadziły do opóźnień w otwarciu kompleksu sportowo-wypoczynkowego, skutkujące uniemożliwieniem mieszkańcom korzystania z obiektu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W jakim terminie zostanie otwarty obiekt i czy warunki pogodowe mogą przyczynić się do zmiany daty otwarcia?

W jakim stanie technicznym znajduje się obecnie kompleks sportowo-rekreacyjny?

Kiedy zostały wykonane ostatnie prace konserwacyjne infrastruktury obiektu i jakie usterki zostały wykryte oraz naprawione.

Proszę o priorytetową odpowiedź na treść interpelacji.