Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Bema

Zwracam się z prośbą o podanie mi terminu rozpoczęcia prac remontowych na ulicy Bema. Ze względu na brak środków finansowych, niniejsze zadanie nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, znajdując się w bieżacym budżecie. Tymczasem, pomimo rozpoczęcia okresu wakacyjnego, najwłaściwszego do wykonania prac remontowych arterii usytuowanej na tzw. Miasteczku Akademickim, działania w przedmiotowej kwestii nie zostały jeszcze podjęte.

Z uwagi na kierowane do mnie pytania od społeczności dzielnicy Wieniawa, proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących niniejszego problemu.

Interpelacja w sprawie deratyzacji na obszarze gminy Lublin

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o rosnącej pladze szczurów na obszarze gminy Lublin, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Na kim zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa obowiązek przeprowadzenia corocznej deratyzacji na obszarze gminy?

Czy gmina Lublin realizuje (realizowała) program deratyzacji, a jeśli tak w jakim zakresie i w oparciu o jakie rozwiązania tudzież nakłady finansowe?

Ile zgłoszeń w bieżącym roku w kontekście problemu szczurów wpłynęło do lubelskiej Straży Miejskiej i ile z nich dotyczy najczęściej wymienianego w niniejszej kwestii obszaru Straży Miejskiej?

Jakie działania w związku z informacjami o rosnącej pladze szczurów podjął Urząd Miasta Lublin i jakie zamierza podjąć?

Z uwagi na coraz częstsze akcentowanie problemu w różnych częściach składowych Lublina, proszę o priorytetową odpowiedź na niniejsze pytania i niezwłoczne zajęcie się przedmiotową kwestią.

Interpelacja w sprawie przyszłości budynku przy ulicy Jezuickiej14

W związku ze skierowanymi do mnie pytaniami od mieszkańców znajdującego się w zasobach gminy Lublin budynku przy ulicy Jezuickiej 14, w sprawie możliwości wykupu zajmowanych przez nich lokali, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w kwestii wykupu mieszkań przez lokatorów niniejszego budynku przyjęta została uchwała Rady Miasta, a jeśli tak, dlaczego nie została zrealizowana?

Czy Urząd Miasta Lublin przewiduje stworzenie możliwości wykupu przez lokatorów tego budynku mieszkań na własność, a jeśli tak, w oparciu o jakie zasady?

Jakie plany odnośnie prac remontowo-konserwatorskich w kontekście tego budynku, przewiduje Urząd Miasta Lublin w najbliższej przyszłości?

Proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie miejsc postojowych przed budynkiem na ulicy Weteranów 46

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dwóch miejsc postojowych (dla karetki pogotowia tudzież dla osób niepełnosprawnych) przed budynkiem przychodni CenterMed przy ulicy Weteranów 46. Niniejszy problem przed kilkoma miesiącami został zasygnalizowany Urzędowi Miasta Lublin przez właścicieli przychodni i podyktowany jest koniecznością sprawnego i bezkolizyjnego dowozu pacjentów do niniejszej jednostki opieki medycznej.

Z uwagi na duże natężenie ruchu przy skrzyżowaniu ulicy Weteranów z ulicą Spadochroniarzy i związanymi z tym trudnościami z zatrzymaniem się pojazdów przy wejściu głównym do budynku przychodni, zasadnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie części obszaru chodnika, do wyznaczenia tam stałych miejsc postojowych dla karetki i osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do sygnalizowanego przeze mnie problemu i pomoc w jego rozwiązaniu.

Interpelacja w sprawie Lubelskiej Giełdy Staroci

W związku ze skierowaną do mnie prośbą od organizatorów Lubelskiej Giełdy Staroci w sprawie możliwości poszerzenia terenu jej funkcjonowania o obszar tzw. Błoni pod Zamkiem, uprzejmie proszę o gruntowne przeanalizowanie takiej koncepcji.

Od 1-ego stycznia br. Lubelska Giełda Staroci, wbrew woli jej organizatorów, została przeniesiona z obszaru Starego Miasta na Plac Zamkowy, co spotyka się z licznymi uwagami krytycznymi jej uczestników. Głównym negatywnym aspektem tego stanu rzeczy jest kumulacja stoisk handlujących na niewielkim terenie, przy jednoczesnym kilkunastogodzinnym wyłączeniu z użytkowania tamtejszego parkingu. Zdaniem organizatorów, kompromisowym rozwiązaniem mogłobybyć ulokownie Lubelskiej Giełdy Staorci (wyłącznie raz w miesiącu) na obszarze Błoni pod Zamkiem, na którym obdywają się cykliczne imprezy o charakterze artystycznym i rozrywkowym. Potencjalna nowa regulacja zakładałaby oczywiście całkowite zachowanie stanu jakościowego tamtejszych terenów zielonych i dostosowanie organizatorów do wyznaczonych przez Miasto standardów.

Uprzejmie proszę o zajęcie się przedmiotową kwestią i priorytetową odpowiedź na treść mojej interepelacji.