Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie pomocy radom dzielnic w organizowaniu posiedzeń w trakcie epidemii koronawirusa

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o potrzebie przeorganizowania posiedzeń rad dzielnic na charakter zdalny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie ustaleń w tym zakresie z przewodniczącymi zarządów jednostek pomocniczych samorządu Miasta Lublin. Nadmienić pragnę, że otrzymywane przeze mnie informacje w tym zakresie świadczą o dużym zainteresowaniu taką formą komunikacji w radach dzielnic, ktore przecież podobnie jak Rada Miasta Lublin, mogłyby prowadzić posiedzenia zdalne, minimalizując tym samym bezpośrednie kontakty w wykonywanych obowiązkach samorządowych.

Uprzejmie proszę o podjęcie rozmów w tym zakresie i zajęcie się przedmiotową sprawą.

Interpelacja w sprawie prolongaty spłaty czynszów przez mieszkańców lokali komunalnych

W związku z epidemią koronawirusa i ekonomicznymi skutkami, które niesie ze sobą, zwracam się z prośbą o stworzenie możliwości prolongaty terminu spłaty czynszów przez osoby zamieszkujące lokale komunalne, o okres sześciu miesięcy (z możliwością rozłożenia przez nich zaległości na raty). Przygotowując niezbędne programy pomocowe dla różnych grup zawodowych, nie możemy zapominać o ludziach, których sytuacja życiowa, trudna już przed epidemią, radykalnie załamała się w wyniku utraty przez nich źródła zarobkowania. W związku z powyższym uważam, że powinnością władz Naszego Miasta jest wyjście naprzeciw potrzebom tych osób i wdrożenie rozwiązań, odraczających ich zobowiązania wobec gminy.

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, iż w mojej ocenie, niniejszy program powinien zostać skierowany do osób, które nie zalegają z czynszem i posiadają tytuł prawny do lokalu  komunalnego.

Przyjęcie proponowanego przeze mnie rozwiązania, nie pomniejszy wpływów do budżetu gminy, a jedynie przesunie czas ich formalnego otrzymania, bez wątpienia natomiast pozwoli wielu lublinianom  uzyskać istotne wsparcie umożliwiające im przejście przez meandry trwającej epidemii.

Interpelacja w sprawie dezynfekcji prowadzonej w Lublinie w związku z epidemią koronawirusa

W związku z trwającą epidemią koronawirsa zwracam się z pytaniem o charakter i skalę podjętych przez Urząd Miasta Lublin działań w zakresie dezynfekcji lubelskich ulic wodą wysoko ozonowaną. Dostrzegając i pozytywnie oceniając analogiczne kroki podjęte przez Zarząd Transportu Miejskiego (wspólnie z MPK) w kontekście dezynfekcji taboru miejskiego i wiat przystankowych, chciałbym uzyskać informacje dotyczące zakresu tych działań na lubelskich ulicach. W mojej ocenie, takie czynności powinny być prowadzone cyklicznie, na głównych arteriach miejskich, a przede wszystkim w okolicach lubelskich szpitali, gdzie zagrożenie epidemiczne jest największe.

Jednocześnie chciałbym zapytać o zakres działań dezynfekcyjnych prowadzonych w lokalach należących do zasobów ZNK oraz w miejskich DPS-ach.

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytania.

Interpelacja w sprawie obniżenia czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale miejskie jako reakcja na epidemię koronawirusa

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i ekonomicznymi skutkami, które wywołuje, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ustalenie preferencyjnych stawek czynszowych dla przedsiębiorców wynajmujących lokale komunalne z zasobów gminy Lublin. Odczuwalne przez nich w ostatnich dniach gwałtowne załamanie sprzedaży i zmniejszenie świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, powinno spotkać się z pomocną polityką gminy w zakresie finansowym.

W związku z powyższym proponuję podjęcie decyzji o obniżeniu lubelskim przedsiębiorcom i rzemieślnikom działającym w lokalach stanowiących zasoby gminy Lublin czynszów o 50% w miesiącach marzec i kwiecień, z możliwością prolongaty czasowej  w przypadku wydłużenia okresu występowania wirusa i jego skutków.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu przy ulicy Ruskiej

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ulicy Ruskiej (prowadzącego do ulicy Szkolnej) zwracam się z prośbą o podjęcie związanych z tym działań.

W opinii Rady Dzielnicy Stare Miasto, która wywołała już niniejszy temat i którą podzielam, najbardziej zasadnym rozwiązaniem  byłoby umiejscowienie tam osoby tzw. przeprowadzacza. Oprócz tego, właściwym działaniem w mojej ocenie byłoby również wyraźniejsze oznakowanie przejścia (oznakowaniem poziomym i pionowym), co wymusiłoby na kierowcach zachowanie większej czujności i ostrożności.

Proszę o niezwłoczne podjęcie działań w przedmiotowej kwestii.