Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35

Zwracam się z prośbą o podjęcie przez gminę Lublin niezwłocznych działań w celu przejęcia gruntu usytuowanego przy ulicy Głowackiego 35 (oznaczonego numerem ewidencyjnym 33 obręb 26- Rury Brygidkowskie, arkusz 34). Istniejący od wielu lat w tym miejscu stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie społeczności okolicznych bloków (wśród której poważny odsetek stanowią osoby niewidome).

Opisywany przeze mnie problem przed czterema laty został wygenerowany przez Spółdzielnię Niewidomych, która zdaniem okolicznej społeczności, ustawiwszy na niniejszej poseji ogrodzenie, spowodowała ogółna dysfunkcję obszaru. Pomimo wieloletnich zapewnień rozwiązania problemu, do chwili obecnej nie udało się przeprowadzić żadnych konkretnych działań, a ogółny dyskomfort pogłebiają katastroficzne zdarzenia losowe (uniemożliwienie dojazdu karetki pogotowia do jednego z budynków).

Z uwagi na długotrwałość problemu, proszę o natychmiastowe wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRiD) celem zaadaptowania niniejszego gruntu i przeznaczenia go na potrzeby mieszkańców sąsiednich posesji.

Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu nagłośnieniowego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o preznaczenie z budżetu Miasta Lublin kwoty 12 tysięcy złotych na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 26 im janusz Korczaka przy ulicy Bronowickiej 21.

Zabezpieczenie tych środków jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania niniejszej placówki oświatowej w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W skład zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole wchodzą bowiem między innymi: muzykoterapia, choreoterapia czy terapia ruchowa, w których elementy dźwiękowe tworzą podstawe prawidłowej nauki.

Obecny sprzęt nagłośnieniowyod dłuższego czasu nie spełnia już właściwych standardów jakościowych, coraz częściej wymagając napraw i konserwacji oraz dłuższego wyłączenia z użytkowania.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o pomoc w realizacji przedmiotowego zadania.

Interpelacja w sprawie remontu ulicy Pogodnej

W związku z ustaleniami dotyczącymi konieczności wykonania remontu ulicy Pogodnej, związanej z budową miejsc parkingowych i wymianą części chodnika, uprzejmie proszę o przedstawienie mi harmonogramu i terminu wykonania tych prac.

Jednocześnie, mając świadomość, że ograniczone środki finanowe uniemożliwiają przeprowadzenie kompleksowego remontu ulicy, proszę o szczegółowe przedstawienie odcinaka, na którym zostaną wykonane.

W ocenie społeczności Bronowic, wykonanie tego zadania stanowi jeden z kluczowych aspektów prawidłowego funkcjonowania dzielnicy, w związku z czym proszę o priorytetową i wyczerpującą odpowiedź na treść mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie montażu klimatyzacji w SP nr 6

Zwracam się z uprzejma prośbą o oszacowanie kosztów montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta przy ulicy Czwartaków 11. Ta wielce zasłużona, od lat zajmująca na mapie edukacyjnej Lublina czołowe miejsce, placówka edukacyjna wymaga szeregu prac adaptacyjno-remontowych, wśród których montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej, stanowi kwestię priorytetową.

Z uwagi na konieczność niezwłocznego wykonania tego zadania i moje osobiste zobowiązania wobec dyrekcji szkoły, proszę o udzielenie szybkiej i szczegółowej odpowiedzi.

Interpelacja w sprawie przebudowy chodnika przy ulicy Czwartaków 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeznaczenie w tegorocznym budżecie środków na przebudowę (poszerzenie) chodnika prowadzącego od budynku Czwartaków 3 do nieruchomości pod adresem Czwartaków 5.

Obecny stan rzeczy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tamtejszej społeczności w zakresie swobodnego dojazdu do posesji karetek pogotowia, straży pożarnej etc. Z uwagi na wysokie koszty, jakie niosłoby ze sobą przekształcenie niniejszej pieszej arterii komunikacyjnej w jezdnię z przeznaczeniem dla ruchu kołowego, zasadnym jest zatem wykonanie prac korekcyjnych związanych z przebudową chodnika z możliwością użytkowania go przez pojazdy w sytuacjach nagłych i krytycznych.

Uprzejmie proszę o wstępne oszacowanie kosztów takiego przedsięwzięcia i podjęcie działań zmierzających do wykonania niniejszego zadania.