Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie obniżenia czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale miejskie jako reakcja na epidemię koronawirusa

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i ekonomicznymi skutkami, które wywołuje, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ustalenie preferencyjnych stawek czynszowych dla przedsiębiorców wynajmujących lokale komunalne z zasobów gminy Lublin. Odczuwalne przez nich w ostatnich dniach gwałtowne załamanie sprzedaży i zmniejszenie świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, powinno spotkać się z pomocną polityką gminy w zakresie finansowym.

W związku z powyższym proponuję podjęcie decyzji o obniżeniu lubelskim przedsiębiorcom i rzemieślnikom działającym w lokalach stanowiących zasoby gminy Lublin czynszów o 50% w miesiącach marzec i kwiecień, z możliwością prolongaty czasowej  w przypadku wydłużenia okresu występowania wirusa i jego skutków.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu przy ulicy Ruskiej

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ulicy Ruskiej (prowadzącego do ulicy Szkolnej) zwracam się z prośbą o podjęcie związanych z tym działań.

W opinii Rady Dzielnicy Stare Miasto, która wywołała już niniejszy temat i którą podzielam, najbardziej zasadnym rozwiązaniem  byłoby umiejscowienie tam osoby tzw. przeprowadzacza. Oprócz tego, właściwym działaniem w mojej ocenie byłoby również wyraźniejsze oznakowanie przejścia (oznakowaniem poziomym i pionowym), co wymusiłoby na kierowcach zachowanie większej czujności i ostrożności.

Proszę o niezwłoczne podjęcie działań w przedmiotowej kwestii.

Interpelacja w sprawie docelowej siedziby dla Banku Żywności

W związku z docierającymi do mnie informacjami o konieczności opuszczenia przez Bank Żywności dotychczasowej siedziby, uprzejmie proszę o zajęcie się przedmiotową sprawą i rozwiązanie niniejszego problemu poprzez wyszukanie alternatywnej lokalizacji dla tej zasłużonej i wpisanej w miejski krwiobieg organizacji.

Rozumiejąc zaistniałą sytuację, proszę o przeanalizowanie kilku alternatywnych lokalizacji jako docelowej siedziby Banku Żywności i przeprowadzenie konsultacji w tej kwestii z kierującą placówką Panią Marzeną Pieńkosz Sapiehą.

Bank Żywności, obchodzący w tym roku 20-lecie swojego istnienia, przez cały ten czas działa w sferze pomocy najuboższym, przez co bezdyskusyjnie stanowi jedną z najważniejszych placówek pomocowych Lublina i regionu.

Bez wątpienia zatem powinnością władz Naszego Miasta jest troska o  przyszłość tej organizacji i zapewnienie jej właściwego poziomu funkcjonowania na rzecz osób potrzebujących.

Proszę o priorytetowe zajęcie się przedstawioną przeze mnie kwestią.

Interpelacja w sprawie ograniczeń połączeń komunikacyjnych lokalnego taboru

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina oraz informacjami medialnymi dotyczącymi zamiarów stałego zmniejszenia liczby połączeń miejskiego taboru autobusowego i trolejbusowego, proszę o niezwłoczne zorganizowanie spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie dla radnych z Zarządem Transportu Miejskiego. Zaistniała sytuacja i niespójność w przepływie informacji dotyczących czasu i intensywności połączeń komunikacji zbiorowej, powoduje konieczność przeprowadzenia szczegółowych konsultacji i opracowanie rozwiązań minimalizujących skutki redukcji połączeń o 15%.

W mojej ocenie przedmiotowe kwestie należy niezwłocznie omówić na specjalnie do tego zwołanej Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji  Budżetowo-Ekonomicznej (z powiadomieniem skierowanym również do radnych niebędących ich członkami), w celu kompleksowego rozwiązania niniejszego problemu.

Interpelacja w sprawie zamiaru wycinki drzew na ulicy Lipowej

W związku z docierającymi do mnie uwagami od mieszkańców Lublina w sprawie planowanej przez Urząd Miasta Lublin wycinki drzew na ulicy Lipowej, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaką liczbę drzew rosnących przy niniejszej arterii komunikacyjnej zamierza wyciąć Urząd Miasta Lublin?

Czy działania te zostały szczegółowo  skonsultowane z właściwą radą dzielnicy (Śródmieście) tudzież mieszkańcami ulicy Lipowej i arterii do niej przylegających?

Jaki cel przyświeca tym działaniom i czy Ratusz rozważa zaniechanie niniejszych planów lub inne alternatywne rozwiązania minimalizujące skutki likwidacji drzew?

Uczestnicząc w dyskusji na temat przebudowy Alei Racławickich bardzo często marginalizujemy towarzyszący jej wątek remontu ulicy Lipowej i koncepcji likwidacji znajdujących się tam drzew. Tymczasem właśnie ten aspekt stanowi jeden z kluczowych punktów zapalnych koncepcji ujętej w tegorocznych planach budżetowych jako zadanie priorytetowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.