Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego

W związku z docierającymi do mnie niespójnymi i wzajemnie wykluczającymi się informacjami dotyczącymi przyszłości Lubelskiego Klubu Jeździeckiego tudzież gruntów, na których od lat funkcjonuje, zwracam się z następującymi pytaniami:

Jak w chwili obecnej wygląda sytuacja formalno-prawna LKJ w zakresie zadłużenia wobec spółki MOSiR, która jest administratorem terenu?

Czy możliwa jest pomoc stowarzyszeniu w aspekcie spłaty (redukcji) zadłużenia oraz prolongaty terminu jego dalszego funkcjonowania na zajmowanym przez nie terenie?

Jakie działania do chwili obecnej przeprowadził Urząd Miasta Lublina a także MOSiR w zakresie pomocy stowarzyszeniu?

Jakie plany dotyczące  wykorzystania terenów zajmowanych przez LKJ ma obecnie Urząd Miasta Lublin i z jakimi działaniami inwestycyjnymi jest to  związane?

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że Lubelski Klub Jeździecki stanowi integralna część pokoleniowego dorobku naszego Miasta, świadcząc szereg usług treningowych,  rozrywkowych i leczniczych (hipoterapia), zaś powinnością władz naszego Miasta jest troska o jego przyszłość i prawidłowe funkcjonowanie?

W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się przedmiotową kwestią i odpowiedź na zadane przeze mnie pytania.

Interpelacja w sprawie podcięcia drzew przy Drodze Męczenników Majdanka

W związku z docierającymi do mnie informacjami od społeczności bloków usytuowanych przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 32, dotyczącymi potrzeby podcięcia gałęzi znajdujących się tam drzew, sygnalizuję niniejszy problem. Zwisające gałęzie utrudniają swobodną komunikację po trakcie pieszym i znajdującej się na opisywanym odcinku ścieżce rowerowej, powodując dyskomfort i niebezpieczeństwo urazów. W mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby wykonanie drobnych prac korygujących istniejący stan rzeczy, poprzez podcięcie gałęzi i usunięcie dokuczliwych problemów.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią mojej interpelacji i podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

Interpelacja w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w Pracowniach Kultury Maki

W związku ze skierowaną do mnie prośbą Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” dotyczącą zakupu i montażu urządzeń kimatyzacyjnych w filii tej jednostki- Pracownie Kultury Maki przy ulicy Olchowej 8, zwracam się z prośbą o wydysponowanie w tegorocznym budżecie kwoty 75 tysięcy złotych na realizację niniejszego zadania.

Przekraczająca permanentnie 30 stopni Celsiusza temperatura powoduje dyskomfort pracy, zagrażając jednocześnie zdrowiu i życiu osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych niniejszej placówki. Na analogiczne problemy uskarżają się również widzowie, wskazując na fatalne warunki panujące na sali widowiskowej podczas wszystkich imprez.

Priorytetowa realizacja tego zadania jest konieczna również ze względu na pokontrolne zalecenia BHP oraz wszelkie uwagi kierowane przez dzieci, rodziców i pracowników.

Uprzejmie proszę o pozytywną odpowiedź na treść mojej interpelacji.

Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście

Zwracam się z prośba o przedstawienie mi efektów działań Urzędu Miasta Lublin związanych z regulacją ruchu kołowego na obszarze Starego Miasta (począwszy od daty obowiązywania nowych przepisów-luty 2017 roku).

W mojej ocenie, pomimo ubiegłorocznych rozwiązań, permanentnie dochodzi tam do łamania przepisów, zarówno w zakresie godzin wjazdu, jak i poruszania się po obszarze popularnej starówki pojazdów bez stosownych zezwoleń. Efektem tego stanu rzeczy jest ustawiczny chaos komunikacyjny, który destrukcyjnie wpływa na drożność traktów pieszych i swobodne poruszanie się nimi.

W związku z powyższym proszę o szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej kwestii tudzież przedstawienie planu najbliższych działań porządkujących ruch kołowy na Starym Mieście.

Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze Deptaka w sezonie 2018

W związku z przedłużającym się remontem Deptaka zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie opłat pobieranych od działających tam restauratorów za zajęcie pasa ruchu drogowego, w którym znajdują się ogródki gastronomiczne w bieżącym sezonie. Jest rzeczą oczywistą, iż przyjęty uprzednio taryfikator opłat, powinien obowiązywać w ustalonej wysokości wyłącznie w sytuacji funkcjonowania niniejszych ogródków przez cały sezon. W chwili gdy restauratorzy, nie ze swojej winy, pozbawieni zostali możliwości wystawienia ogródków, a przez to istotnych wpływów finansowych, powinnością Urzędu Miasta jest przynajmniej częściowe zrekompensowanie tego stau rzeczy.

Rozumiejąc zasadność prowadzonych prac remontowych, zwracam uwagę na potrzebe pochylenia się nad problemem restauratorów, którzy w związku z prolongatą terminu prac, ponieśli ogromne straty. Obniżenie opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w sezonie 2018 o 25% byłoby krokiem we właściwym kierunku, który przynajmniej w części zniweluje straty poniesione przez nich w miesiącu maju i czerwcu.