Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie stanu i przyszłości lokalu po dawnej Karczmie Słupskiej

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi stanu, sytuacji i planów dotyczących lokalu przy Al. Racławickich 22 (po dawnej Karczmie Słupskiej), który docelowo miał zostać zaadaptowany na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Niestety, pomimo pierwotnych zapowiedzi, póki co, nie wydarzyło się na tym polu nic, co mogłoby wskazywać na realizację niniejszego zamierzenia. Lokal stoi pusty, nie przynosząc Miastu żadnych wymiernych korzyści, zarówno finansowych, jak i społecznych, co budzi skądinąd szereg wątpliwości, niejasności i niepotrzebnych niedomówień.

W związku z powyższym, proszę o przedstawienie mi planów dalszego postępowania odnośnie w/w lokalu wraz ze szczegółową informacją na temat prac, które zostały dotychczas w nim wykonane.

Ponowna interpelacja w sprawie przyszłości kamienicy przy ulicy Misjonarskiej 24

W związku z brakiem precyzyjnych informacji na temat przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24 (treść uzyskanej odpowiedzi na wcześniejsze pismo nie pokrywa się bowiem z udzielonymi mi informacjami ustnymi) proszę o sprecyzowanie, czy w roku 2018 zostaną podjęte czynności zmierzające do zbycia niniejszej kamienicy przez Urząd Miasta? Do chwili obecnej mieszkańcy budynku nie zostali szczegółowo poinformowani o planowanych działaniach, zaś enigmatyczna odpowiedź na moją interpelację z dnia 15 listopada br. potwierdza regulację tego stanu rzeczy jedynie do końca bieżącego roku. Uzyskane informacje nie zaspokajają zatem moich oczekiwań, a co gorsze, nie rozwiązują problemu mieszkańców budynku. W mojej ocenie, jakiekolwiek ewentualne działania w tej kwestii powinny zostać poprzedzone rozważeniem możliwości wydzielenia części działki, na której znajduje się budynek bez szkody dla nieruchomości i zamieszkującej w niej lokatorów i przeznaczeniem pod inwestycję pozostałej zaniedbanej obecnie części działki. Wszystkie potencjalne działania powinny jednak zostać uprzednio przedstawione bezpośrednio zainteresowanym tematem lokatorom nieruchomości i przez nich zaakceptowane.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie moich sugestii i szczegółową odpowiedź na zadane pytanie.

Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie mi planów Urzędu Miasta Lublin dotyczących przyszłości nieruchomości usytuowanej przy ulicy Misjonarskiej 24 i jej mieszkańców. Niniejszy temat stał się przedmiotem dyskusji podczas ostatnich komisji stałych Rady Miasta Lubli, wzbudzając szereg wątpliwości, co do właściwego kierunku działań Magistratu. Problemy, na które zwracała uwagę Lubelska Akcja Lokatorska tudzież sami mieszkańcy powinny zostać ostatecznie rozwiązane, a wszelkie zamierzenia dotyczące dalszych działań, rzetelnie przedstawione osobom zamieszkującym w budynku tudzież opinii publicznej.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie dalsze działania Urząd Miasta zamierza podjąć w sprawie niniejszej nieruchomości?

Czy w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości, mieszkańcy otrzymają lokale zastępcze o zbliżonym standardzie?

Jaki jest operat szacunkowy nieruchomości i na jakie cele ma zostać przeznaczona?

Z uwagi na dyskomfortową sytuację mieszkańców i ich obawy o własną przyszłość, proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na moje pytania.

Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie kwoty 400 tys. złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) niezbędnej do przeprowadzenia kompleksowego remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego przy ulicy Plażowej. Obecny stan niniejszej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły.

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 7 jest zarządzana przez znakomitego menadżera w osobie Pana Dyrektora Mariusza Liska, dzięki którego zaangażowaniu i aktywności pozyskano środki na remont części obiektu. Niestety „nadgryziony zębem, czasu” budynek, wymaga dalszych poważnych nakładów finansowych, celem doprowadzenia go do stanu pełnej użyteczności.

Jestem przekonany, że przeprowadzenie kompleksowego remontu sali gimnastycznej stanie się bardzo istotnym krokiem w kierunku progresu jakościowego tej zasłużonej dla Lublina placówki.

Proszę o priorytetowe potraktowanie mojej prośby i realizację niniejszego zadania w przyszłym roku budżetowym.

Interpelacja w sprawie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego Lublinianka

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe wypłacenie środków pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych Klubowi Sportowemu Lublinianka zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 7 września br. Osobiście jestem zbulwersowany faktem braku realizacji przyjętej uchwały, co rzutować może na wycofanie piłkarskiej drużyny seniorów niniejszego klubu z rozgrywek, w chwili realnej walki o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Komunikaty, które docierają do mnie od właścicieli klubu dobitnie wskazują na jałowość pomocy w tej kwestii ze strony Urzędu Miasta i próbę odkładania sprawy ad Kalendas Graecas.

Brak wykonania decyzji, do której Urząd Miasta jest zobligowany uchwałą Rady Miasta, przynieść może niepowetowane straty dla sportowego wizerunku Lublina w kontekście upadku najstarszego i jednego z najbardziej zasłużonych klubów regionu.

Z uwagi na fakt postawienia przez radę nadzorczą KS Lublinianka wniosku o wycofanie drużyny piłkarskiej z tegorocznych rozgrywek, proszę o priorytetowe potraktowanie tej kwestii i natychmiastowe rozwiązanie problemu.