Mój profil na Facebook

Radny Lublina

Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie szkoły podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną

Zwracam się z prośbą o wydysponowanie z budżetu miasta Lublin kwoty 22 tysięcy złotych na odtworzenie pracowni fizyczno-chemicznej w szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Czwartaków.

Niniejsza szkoła od lat należy do najlepszych placówek oświatowych Lublina, zaś jakość jej poziomu edukacyjnego plasuje ją w ścisłej wojewódzkiej czołówce.

Jednym z elementów utrzymania poziomu jej kształcenia jest odtworzenie pracowni fizyczno-chemicznej nadgryzionej już „zębem czasu”.

Operat szacunkowy zadania wynosi około 32 tysiące złotych, z czego na chwilę obecną została zabezpieczona kwota 10 tysięcy złotych, co nie pozwala jednak na kompleksowe wykonanie inwestycji.

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści mojej interpelacji i pomoc w wykonaniu niniejszego zadania.

Interpelacja w sprawie przygotowań do otwarcia sezonu na „Słonecznym Wrotkowie”

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia sezonu na obiekcie „Słoneczny Wrotków” zwracam się z prośbą o przedstawienie mi stanu przygotowań niezbędnych do uruchomienia niniejszego obiektu.

Z uwagi na ubiegłoroczne trudności, które doprowadziły do opóźnień w otwarciu kompleksu sportowo-wypoczynkowego, skutkujące uniemożliwieniem mieszkańcom korzystania z obiektu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W jakim terminie zostanie otwarty obiekt i czy warunki pogodowe mogą przyczynić się do zmiany daty otwarcia?

W jakim stanie technicznym znajduje się obecnie kompleks sportowo-rekreacyjny?

Kiedy zostały wykonane ostatnie prace konserwacyjne infrastruktury obiektu i jakie usterki zostały wykryte oraz naprawione.

Proszę o priorytetową odpowiedź na treść interpelacji.

Interpelacja w sprawie pozimowego sprzątania chodników i ulic Lublina

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi harmonogramu prac porządkowych związanych z pozimowym sprzątaniem ulic i chodników oraz odpowiedź na następujące pytania:

W jakim terminie realizowane będzie usuwanie skutków zimy na miejskich ulicach i chodnikach oraz jaki zakres działań obejmie?

Jakie podmioty w bieżącym roku świadczą dla miasta niniejsze usługi (proszę o podanie listy) i czy przygotowana jest rejonizacja tudzież podział kompetencyjny tych zadań?

Gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące konieczności interwencji w sprawach porządkowych a także nierzetelności przeprowadzonych prac porządkowych?

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie sprzedaży i przeznaczenia terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

W związku z docierającymi do mnie informacjami dotyczącymi sprzedaży terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Długosza, proszę o jednoznaczne podanie formy adaptacji niniejszego obszaru i jego dalszego przeznaczenia.

Pragnę przypomnieć, że mocą uchwały Rady Miasta Lublin, z dniem 30 listopada 2015 roku, nastąpiła likwidacja niniejszej placówki, zaś jej siedziba została przeznaczona na działalność oświatową. Tymczasem, z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jednym z przewidywanych wariantów jest uruchomienie w tym miejscu działalności komercyjnej, bo za taką należy uważać budowę akademika. W mojej ocenie, przeznaczenie tych gruntów pod jakąkolwiek działalność nieoświatową, nie tylko narusza ustalony porządek, ale przede wszystkim powoduje kolizję prawną z treścią przyjętej uchwały Rady Miasta Lublin.

Chciałbym ponadto podkreślić z całą wyrazistością, że rozwiązanie to zostało oprotestowane przez dyrektorów placówek oświatowych znajdujących się nieopodal niniejszego terenu, jako niezgodne z prawem i zasadami zdrowego rozsądku.

Proszę o priorytetowe odniesienie się do treści zawartej w niniejszej interpelacji.

Interpelacja w sprawie robót drogowo-budowlanych na ulicy Głowackiego

Mając na uwadze, że decyzja nr 248/15 z dnia 12.05.2015 r. Prezydenta Miasta Lublin o ustaleniu warunków zabudowy, dotyczących rozbudowy drogi wewnętrznej oraz budowy chodnika i oświetlenia w rejonie ulic: Głowackiego, Lelka_sowy i Junoszy stała się prawomocna, zwracam się z prośbą o niezwłóczne podjęcie działań zmierzających do zrealizowania planowych robót drogowo-budowlanych.

Podkreślić pragnę, że niniejsza sprawa jest przedmiiotem postępowania już od 2014 roku a zainteresowani mieszkańcy opisywanego przeze mnie rejonu ustrawicznie dopominają się o realizację robót polegających na urządzeniu im drogi oraz chodnika.

Jednocześnie wskazuję, że moim zdaniem przedmiotowe prace drogowo-budowlane winny uwzględnić zakres określany wspomnianą decyzją o warunkach zabudowy, który zaspokaja potrzeby zarówno mieszkańców budynków przy ulicy Głowackiego 28 i 28a ale również stwarza dogodne warunki korzystania z innych nieruchomości.

Informuję także, że przedmiotowa sprawa znalazła sie w treści stanowiska przyjetego przez Radę Miasta Lublin 16 października 2014 roku tudzież w licznych interpelacjach kierowanych przeze mnie do Prezydenta Miasta Lublin.

Proszę o priorytetowe wykonanie niniejszego zadania.