Interpelacja w sprawie utwardzenia części ulicy Firlejowskiej

Dziękując Panu Prezydentowi za zabezpieczenie w tegorocznym budżecie kwoty 500 tys zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na realizację zadania pod nazwą „remont ulicy Firlejowskiej”, uprzejmie proszę o niezwłoczną interwencję w sprawie utwardzenia nawierzchni niniejszej drogi na odcinku (14-16 i 24-26), który nie został ujęty w planach remontowych. Od kilku miesięcy o wykonanie tych robót dopominają się członkowie rady dzielnicy Bronowice, do chwili obecnej nie doczekując się jednak konstruktywnych efektów finalnych. Podkreślić pragnę z całą wyrazistością, że odcinek ten znajduje się obecnie w „opłakanym” stanie, utrudniającym komunikację pieszą a także ograniczającym przejazd pojazdów kołowych. Ostatnie opady śniegu, połaczone z niewysoką temperaturą dodatnią, jeszcze bardziej spotęgowały dysfunkcję tej arterii.

Uprzejmie proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do treści mojej interpelacji i podjęcie działań powodujących zmianę tego stanu rzeczy.