O przyszłości Dworku Grafa

dworek-grafa.jpgPrzed kilkoma miesiącami przygotowałem i wraz z kierowaną przeze mnie Komisją Kultury i Ochrony Zabytków skierowałem do Prezydenta Lublina dezyderat w sprawie przyszłości Dworku Grafa. Sygnalizowałem w nim, że  znajdujący się w zasobach Urzędu Miasta budynek permanentnie niszczej, zaś kolejene próby zmiany tego stanu rzeczy, kończyły się bezproduktywną klapą. W związku z tym,  niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do wpisania budynku do Krajowego Rejestru Zabytków i pozostawienie go w zasobach gminy Lublin. W mojej ocenie błędnym, ale na szczęście też nieskutecznym, kierunkiem okazywały się próby zbycia nieruchomości. Dziś wiadomo, że ten zabytkowy obiekt nie zostanie sprzedany, a o dalszym jego przeznaczeniu i oczywiście kompleksowym remoncie zadecyduje Prezydent w najbliższym czasie. Czekam pełen nadziei.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl

Tytułem przypomnienia, umieszczam treść dezyderatu:

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin kierując się dobrem publicznym i pielęgnowaniem wartości historycznych, zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wpisania obiektu Dworek Grafa do Krajowego Rejestru Zabytków. Do chwili obecnej ten obiekt, pomimo swojej historycznej wartości, z nieznanych nam przyczyn nie został oceniony właściwą mu miarą. Skutkiem istniejącego stanu rzeczy jest nie tylko umniejszenie jego wartości lecz również uproszczenie procedury przebudowy lub wyburzenia obiektu. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie naszej prośby i priorytetowe rozwiązanie sygnalizowanego przez nas problemu. Jednocześnie Komisja sugeruje, iż w budynku tym mogłoby zostać umieszczone Biuro ds Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów lub inna jednostka Urzędu Miasta Lublin.