Interpelacja w sprawie grzebowiska dla zwierząt

Od blisko 10 lat dopominam się o utworzenie w Lublinie grzebowiska dla zwierząt, mając nadzieję na skuteczne i ostateczne rozwiązanie tej kwestii. Stworzenie miejsca pochówku naszych Braci Mniejszych, to jedna z tych spraw, których od wielu lat nie potrafimy skutecznie sfinalizować, pozostając jednym z nielicznych (jeśli nie jedynym) ośrodków wojewódzkich w Polsce, nieposiadających regulacji w tej kwestii.

Wiedząc o życzliwości i werbanym wsparciu Pana Prezydenta dla mojego pomysłu, przy jednoczesnym braku konkretnych efektów działań, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie realizacyjnym jest obecnie to zadanie?,

2. Kiedy Urząd Miasta Lublin planuje utworzyć grzebowisko dla zwierząt?,

3. Czy w projekcie studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego przedstawiona została jego ostateczna i docelowa lokalizacja?,

4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wpłynęły do Urzędu Miasta zapytania od osób lub podmiotów gospodarczych, dotyczące przedmiotowej kwestii i chęci prowadzenia grzebowiska?

Proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte przeze mnie w treści nieniejszej interpelacji.