Interpelacja w sprawie prolongaty spłaty czynszów przez mieszkańców lokali komunalnych

W związku z epidemią koronawirusa i ekonomicznymi skutkami, które niesie ze sobą, zwracam się z prośbą o stworzenie możliwości prolongaty terminu spłaty czynszów przez osoby zamieszkujące lokale komunalne, o okres sześciu miesięcy (z możliwością rozłożenia przez nich zaległości na raty). Przygotowując niezbędne programy pomocowe dla różnych grup zawodowych, nie możemy zapominać o ludziach, których sytuacja życiowa, trudna już przed epidemią, radykalnie załamała się w wyniku utraty przez nich źródła zarobkowania. W związku z powyższym uważam, że powinnością władz Naszego Miasta jest wyjście naprzeciw potrzebom tych osób i wdrożenie rozwiązań, odraczających ich zobowiązania wobec gminy.

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, iż w mojej ocenie, niniejszy program powinien zostać skierowany do osób, które nie zalegają z czynszem i posiadają tytuł prawny do lokalu  komunalnego.

Przyjęcie proponowanego przeze mnie rozwiązania, nie pomniejszy wpływów do budżetu gminy, a jedynie przesunie czas ich formalnego otrzymania, bez wątpienia natomiast pozwoli wielu lublinianom  uzyskać istotne wsparcie umożliwiające im przejście przez meandry trwającej epidemii.