Interpelacja w sprawie prolongaty zwolnienia lubelskich przedsiębiorców z opłat koncesyjnych z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych

Zwracamy się prośbą o podjęcie działań zmierzających do wydłużenia okresu zwolnienia przedsiębiorców lubelskiej branży gastronomicznej z opłat z tytułu koncesji za sprzedaż alkoholu na kolejny kwartał 2021 r. Kierując się dobrem lubelskich przedsiębiorców, parających się gastronomią i sytuacją, w jakiej znaleźli się w związku z ograniczeniem im możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, w styczniu bieżącego roku Rada Miasta Lublin przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Na jej mocy przedsiębiorcy zwolnieni zostali z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Z uwagi na przedłużające się obostrzenia i związane z nimi konsekwencje, jakimi dotknięta została branża gastronomiczna, która w dalszym ciągu nie może prowadzić swojej działalności w obrębie lokalu, zasadnym rozwiązaniem jest przedłużenie obowiązujących rozwiązań pomocowych.

Jedną z powinności przedstawicieli organów samorządowych jest troska o lokalny krwiobieg gospodarczy. Nie ma zatem wątpliwości, że ten symboliczny geste, stanowiący skądinąd konsekwencję naszej decyzji, stanie się kolejnym ważnym krokiem w kierunku pomocy branży, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii i związanymi z nią ograniczeniami w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pragniemy zaznaczyć również, iż z uwagi na konieczność rozwiązania niniejszego problemu uchwałą Rady Miasta Lublin, jak to miało miejsce uprzednio, prosimy o jej niezwłoczne przygotowanie i wprowadzenie na sesję Rady Miasta Lublin w miesiącu kwietniu br.