Moja interwencja w sprawie sprzedawców ze Starego Miasta

Wczoraj skierowałem na ręce Pana Prezydenta kolejną interpelację, tym razem dotyczącą sytuacji osób handlujących na obszarze Starego Miasta. Z niezrozumiałych dla mnie powodów, otrzymali oni informację, o konieczności demontażu swoich stylowych straganów, na czas Jarmarku Jagiellońskiego (Festiwalu Re:tradycja). Osobiście sceptycznie oceniając taką decyzję, sprawę szczegółowo przedstawiam w treści wspomnianej interpelacji, licząc na pozytywne rozwiązanie problemu.


Interpelacja dotycząca handlu na Starym Mieście w okresie Jarmarku Jagiellońskiego (Festiwalu Re:tradycja)


W związku z zaplanowanym w dniach 19-21 sierpnia Jarmarkiem Jagiellońskim (Festiwalem Re:tradycje) zwracam się z prośbą o rozwiązanie problemu kupców i handlowców posiadających stałe punkty sprzedaży na obszarze Starego Miasta. Z otrzymanego przez nich pisma, wynika jednoznacznie, że pomimo posiadanej przez nich całorocznej zgody na sprzedaż w wyznaczonych punktach Starego Miasta, w okresie Jarmarku Jagiellońskiego, nie mogą prowadzić sprzedaży. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością demontażu zajmowanych przez nich stoisk i usunięciem ich na czas imprezy. W mojej ocenie, decyzja ta, krzywdzi osoby, które w legalny sposób prowadzą działalność, od lat stanowiącą ich jedyne źródło dochodu. Pozbawienie tych ludzi, możliwości sprzedaży w okresie największej cyklicznej imprezy w sercu Lublina, w poważny sposób uderzy w ich sytuację ekonomiczną, albowiem to właśnie podczas tego typu imprez uzyskują największe przychody ze sprzedaży.
W związku z powyższym, proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanym przeze mnie problemem i umożliwienie osobom handlującym na obszarze Starego Miasta prowadzenia bezkolizyjnej działalności podczas Jarmarku Jagiellońskiego.
Załącznik:
Pismo osób i podmiotów popierających niniejszą inicjatywę.

Dziś sesja absolutoryjna

Przed nami jedna z najważniejszych tegorocznych sesji Rady Miasta Lublin. Dziś lokalne ciało uchwałodawcze procedować będzie uchwałę absolutoryjną dla Prezydenta Lublina a także wotum zaufania dla sprawowanego przez Niego urzędu. Oczywiście rozkład sił w Radzie Miasta jasno wskazuje na wynik głosowania, jednak z pewnością czeka nas długa, wyczerpująca i zapewne także burzliwa dyskusja.

O Trybunale Koronnym raz jeszcze

Kompleksowy remont Trybunału Koronnego, obejmujący między innym montaż windy i lepsze dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych- to pozytywna odpowiedź, jaką właśnie otrzymałem z Ratusza na moją interpelację.
Oprócz sygnalizowanych przeze mnie koniecznych prac adaptacyjnych, Prezydent planuje również utworzenie dodatkowej sali ślubów i renowację elewacji budynku.
W imieniu społeczności Lublina i własnym dziękuję.

Trybunał Koronny z lepszym dostępem dla niepełnosprawnych

Jedną z ostatnich interpelacji, skierowanych do Pana Prezydenta, poświęciłem kwestii lepszego dostosowania Trybunału Koronnego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że wskazane przeze mnie aspekty, znajdą odbicie w działaniach Ratusza, co przyczyni się do rozwiązania kilku sygnalizowanych mi bolączek.

Treść interpelacji:

Interpelacja dotycząca lepszego dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych

W związku z kierowanymi do mnie uwagami dotyczącymi konieczności lepszego dostosowania Trybunału Koronnego na potrzeby osób niepełnosprawnych zwracam się z prośbą o rozważenie podjęcia następujących działań:
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, zaś do czasu wykonania tego zadania (lub w przypadku ograniczeń budowlano-konserwatorskich) stałego udostępnienia wejściowych drzwi bocznych
Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiający im wjazd na piętro budynku
Zainstalowanie w budynku czytników dla osób niewidomych
Jednocześnie, w związku z propagowaną przeze mnie od lat aktywnością dotyczącą montażu defibrylatorów w miejskich budynkach użyteczności publicznej, dziękując za dotychczasowe działania na tym polu, sygnalizuję potrzebę umieszczenia takiego urządzenia w gmachu Trybunału Koronnego.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanymi przeze mnie problemami.

Witaj Majowa Jutrzenko

Dziś Narodowe Święto Trzeciego Maja, upamiętniające przyjęcie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po Konstytucji USA) ustawy zasadniczej. W związku z tym, w ramach uroczystej sesji Rady Miasta Lublin oraz towarzyszących jej uroczystościom, mamy zaszczyt świętować historyczne znaczenie i przyszłościowe przesłanie tego niezwykłego dokumentu.

Wesołego Alleluja

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, życzę Wam z całego serca, wszystkiego co najpiękniejsze, zdrowia, radości, pomyślności oraz odpoczynku od codziennych problemów w rodzinnym gronie.
Wesołego Alleluja.

Zwycięstwo Lublinianki i szansa na awans

Wczorajsze zwycięstwo Lublinianki z Powiślakiem Końskowola (4:0) na początek rundy rewanżowej rozgrywek IV ligi, odniesione skądinąd w niezłym stylu, pozwala z optymizmem patrzeć na drugą część sezonu. Jako wierny kibic najstarszego i jednego z najbardziej zasłużonych klubów z Lubelszczyzny, jestem przekonany, że tegoroczny awans do wyższej klasy rozgrywkowej jest w zasięgu naszych możliwości.

Moje działania w sprawie pomocy Narodowi Ukraińskiemu

Wszyscy bardzo przeżywamy dramatyczną sytuację, jaka rozgrywa się na Ukrainie i wszyscy staramy się pomóc, tak jak potrafimy najlepiej. W związku z tym, napisałem właśnie interpelację, która jutro znajdzie się na biurku Pana Prezydenta Lublina, i która (przy jej pozytywnym przyjęciu) wzbogaci szereg działań pomocowych podjętych przez Urząd Miasta Lublin i jej włodarza.

Interpelacja dotycząca dodatkowej pomocy ze strony gminy Lublin dla uciekinierów z Ukrainy i osób udzielającym im zakwaterowania

W związku z dramatycznymi wydarzeniami, jakie rozgrywają się na Ukrainie w wyniku agresji armii rosyjskiej, skutkiem czego jest masowy exodus mieszkańców tego państwa na terytorium Polski (w tym także gminy Lublin), dziękując Panu Prezydentowi za wachlarz podjętych działań pomocowych, zwracam się z prośbą o uzupełnienie ich o następujące elementy:
Zwolnienia z opłat w miesiącu marcu i kwietniu osób użytkujących lokale należące do gminy Lublin (komunalne i komercyjne), które zdecydowały się bezpłatnie przyjąć pod swój dach uciekinierów z Ukrainy.
Zwolnienie z opłat za przejazdy środkami transportu miejskiego osób obywatelstwa ukraińskiego w miesiącu marcu i kwietniu.
Uruchomienie bezpłatnych porad prawnych w Ratuszu dla obywateli Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny.
W zaistniałej dramatycznej sytuacji jaka rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, naszym moralnym obowiązkiem jest pomoc wszystkim osobom dotkniętym wojenną hekatombą, w czym zarówno Urząd Miasta Lublin jak i lokalna społeczność zawsze stawały na wysokości zadania.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanymi przeze mnie kwestiami.

O potrzebie zwiększenia terminów deratyzacji

Narastająca plaga szczurów na obszarze Lublina i liczne interwencje w przedmiotowej sprawie, skłoniły mnie do złożenia stosownej interpelacji. Jej treść umieszczam poniżej.

Interpelacja dotycząca zwiększenia liczby obligatoryjnych deratyzacji na obszarze Śródmieścia i Starego Miasta

W związku z narastającą plagą szczurów na obszarze Śródmieścia i Starego Miasta, co wskazywane jest, zarówno przez mieszkańców tych dzielnic, jak i jednostki pomocnicze samorządu, zwracam się z prośbą o korektę w zakresie obowiązującej uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie „Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin” w tej kwestii.
W mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do niniejszej uchwały dwóch dodatkowych obligatoryjnych termonów deratyzacji. Obowiązujący dotychczasowy zapis powoduje bowiem, że odpowiedzialni za deratyzację właściciele posesji, zgodnie z obowiązującym prawem, czynią to jedynie dwa razy w roku. Tymczasem obecna sytuacja, wymaga intensyfikacji działań na tym polu, szczególnie w aspekcie zwiększenia częstotliwości deratyzacji w oparciu o 4 terminy (I styczeń-marzec, II kwiecień- czerwiec, III lipiec-wrzesień, IV październik grudzień).
Jednocześnie zwracam się z prośbą o wyczulenie podległych Panu Prezydentowi służb urzędniczo-porządkowych, o zwiększenie działań w zakresie kontroli prawidłowego przebiegu procesów deratyzacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią, która szczegółowo i bardzo merytorycznie przedstawiona została w piśmie skierowanym do Pana Prezydenta przez Radę i Zarząd Dzielnicy Stare Miasto.

Święty Walenty patron chorych na Epilepsję

Jak powszechnie wiadomo 14 lutego obchodzimy Dzień Zakochanych. Przy tej okazji pamiętajmy, że Święty Walenty, to patron również, a może przede wszystkim, chorych na epilepsję. Przy tej okazji od lat z Panią Prezes Barbarą Lisek i członkami Stowarzyszenia Osób Chorych na Padaczkę „Drgawka”, prowadzimy akcję dla mieszkańców Lublina. Rozdając ulotki i kolorowe gadżety informujemy, czym jest padaczka, jak przeciwdziałać wykluczeniu osób dotkniętych tą chorobą, jak reagować na ataki epileptyczne.
Niestety w tym roku w związku z pandemią, akcja została przesunięta na maj, niemniej mam nadzieję, że niniejszym wpisem blogowym w symboliczny sposób przypomnę o tej niezwykle ważnej dla mnie kwestii.