O potrzebie zwiększenia terminów deratyzacji

Narastająca plaga szczurów na obszarze Lublina i liczne interwencje w przedmiotowej sprawie, skłoniły mnie do złożenia stosownej interpelacji. Jej treść umieszczam poniżej.

Interpelacja dotycząca zwiększenia liczby obligatoryjnych deratyzacji na obszarze Śródmieścia i Starego Miasta

W związku z narastającą plagą szczurów na obszarze Śródmieścia i Starego Miasta, co wskazywane jest, zarówno przez mieszkańców tych dzielnic, jak i jednostki pomocnicze samorządu, zwracam się z prośbą o korektę w zakresie obowiązującej uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie „Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin” w tej kwestii.
W mojej ocenie, zasadnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do niniejszej uchwały dwóch dodatkowych obligatoryjnych termonów deratyzacji. Obowiązujący dotychczasowy zapis powoduje bowiem, że odpowiedzialni za deratyzację właściciele posesji, zgodnie z obowiązującym prawem, czynią to jedynie dwa razy w roku. Tymczasem obecna sytuacja, wymaga intensyfikacji działań na tym polu, szczególnie w aspekcie zwiększenia częstotliwości deratyzacji w oparciu o 4 terminy (I styczeń-marzec, II kwiecień- czerwiec, III lipiec-wrzesień, IV październik grudzień).
Jednocześnie zwracam się z prośbą o wyczulenie podległych Panu Prezydentowi służb urzędniczo-porządkowych, o zwiększenie działań w zakresie kontroli prawidłowego przebiegu procesów deratyzacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią, która szczegółowo i bardzo merytorycznie przedstawiona została w piśmie skierowanym do Pana Prezydenta przez Radę i Zarząd Dzielnicy Stare Miasto.